Saltar apartados

Elecció de delegades i delegats de grup i curs dels graus i dels seus representants en les comissions acadèmiques

CONVOCATÒRIA CURS 2020-2021 PER A l'ELECCIÓ DE DELEGATS/DELEGADES DE GRUP I CURS DE LES TITULACIONS DE GRAU I DELS SEUS REPRESENTANTS EN LES COMISSIONS ACADÈMIQUES: INSTRUCCIONS I TERMINIS

 

Benvolguts/benvolgudes estudiants de la Facultat de Filosofia i Lletres, una vegada iniciades les classes del nou curs acadèmic, heu de triar a els/les delegats/delegades de cada grup i curs, així com els vostres respectius representants en les Comissions Acadèmiques de Grau. El procés establit per a aconseguir aquest objectiu s'ajusta al que s'estableix en el Reglament de la Delegació d'Estudiants i compta amb el seu vistiplau.

Aquesta informació es publica al campus virtual (UACloud) perquè el procés siga el més obert possible i tinga la màxima publicitat i, encara que s'espera que el procés siga gestionat principalment per l'alumnat, que compta amb l'ajuda de la Delegació d'Estudiants de la Facultat de Filosofia i Lletres, convé establir uns terminis per a garantir l'objectiu especificat i que tots els grups de classe i curs compten amb la seua corresponent delegada o delegat.

D'acord amb el Reglament per al reconeixement acadèmic d'activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat d'Alacant, els qui exercisquen la funció de delegat/delegada de curs i/o grup podran sol·licitar el reconeixement d'un crèdit ECTS, i quan hagen de faltar a una classe per assistir a alguna reunió relacionada amb aquesta tasca, no podran ser penalitzats per això.

Aquest reconeixement de crèdits es realitzarà sempre que l'alumnat acredite una assistència d'almenys el 80% de les convocatòries a què referisca l'òrgan, sense que a l'efecte de la present normativa tinga validesa la delegació de vot.

 

PRIMERA FASE: Elecció de delegats/delegades de classe o grup

Al llarg de les pròximes tres setmanes, heu de triar a un/a delegat/da de grup (tingueu en compte que en alguns Graus, dins d'un mateix curs poden existir fins a tres grups de docència), de manera que cada grup de teoria celebrarà les seues pròpies eleccions.

L'únic requisit que s'estableix per a poder ser triat delegat/da és estar matriculat/ada d'almenys 2/3 dels crèdits totals del curs pel qual es presente.

L'elecció de delegats/delegades s'aprovarà per majoria simple i els qui hagen resultat electes/as designaran a un o una estudiant que actuarà com a subdelegat/da.

La data fi de termini per a l'elecció de delegats/delegades de grup és el 16 d'octubre.

 

SEGONA FASE: Elecció de delegats/delegades de curs

Una vegada realitzada l'elecció de delegats/delegades de grup, els qui hagen resultat electes i/o electes, es reuniran, preferentment a través de videoconferència (meet, zoom, Skype, etc.) i procediran també a designar qui actuarà de delegada o delegat de cada curs.

La data fi del termini per a l'elecció de delegats/delegades de curs és el 23 d'octubre.

Els/les delegats/delegades de curs, a més de representar a les seues companyes i companys davant el professorat i altres instàncies de la Facultat, s'encarreguen d'elaborar els informes de seguiment, en els quals els estudiants podeu valorar el desenvolupament del semestre per a, després, elevar-los a les respectives comissions acadèmiques de Grau, a fi de conèixer aquells aspectes sobre els quals convé actuar per a millorar el funcionament de cada titulació. Només s'ha de realitzar un informe al final de cada semestre, és a dir, dos en total al llarg del curs. Aquests informes són molt senzills de realitzar i, per descomptat, comptareu amb l'ajuda necessària, en cas de requerir-la.

 

TERCERA FASE: Elecció de representant de l'alumnat en la Comissió Acadèmica de Grau

La designació del o la representant de l'alumnat en cadascuna de les Comissions Acadèmiques de Grau es triarà d'entre i pels qui exercisquen de delegats/delegades de curs en cada titulació. D'acord amb el Reglament de la Delegació d'Estudiants de la Facultat de Filosofia i Lletres, els/les delegats/delegades de curs es reuniran el divendres 30 d'octubre a les 9.30 a l'aula magna (Facultat de Filosofia i Lletres II, edifici 19 del campus) amb la Comissió de Govern de la citada Delegació, que s'encarregarà de proporcionar la informació sobre les funcions d'els/les estudiants en la Comissions Acadèmiques de Grau.

A continuació es procedirà a la designació del representant de l'alumnat en cadascuna de les Comissions Acadèmiques de Grau, que es podrà dur a terme mitjançant presentació com a voluntari/a de els/as delegats/delegades de curs. En el cas que concorregueren més d'un candidat i/o candidata, es procedirà a efectuar una votació entre els/as delegats/delegades de curs.

Les funcions d'els/les representants de l'alumnat en les Comissions Acadèmiques de Grau són les següents:

- Elaborar l'informe d'estudiants en coordinació amb els delegats o delegades de classe/curse i l'o l'estudiant tutor PARELL.

- Elevar a la Comissió aquelles queixes o suggeriments de caràcter acadèmic que no hagen pogut ser resoltes en comunicació directa amb el professorat implicat o a través del Departament corresponent.

- Participar, com a membre nat, en les deliberacions de la Comissió de Grau i representar en ella els interessos de l'alumnat.

 

QUARTA FASE: Comunicació dels resultats de les eleccions

Els/les delegats/delegades triades, hauran d'enviar, com a màxim el dimecres 4 de novembre, un correu electrònic al coordinador/a acadèmica de la seua titulació, indicant-li nom i dades de contacte, juntament amb el grup i/o curs pel qual ha sigut designat/desiganada i, quan corresponga, la seua designació com a representant en la Comissió Acadèmica de Grau.

Aquests són els noms dels qui coordinen les titulacions i respectius correus electrònics que heu d'utilitzar per a comunicar-los els resultats:

Grau en Español: llengua i literatura - José María Ferri - jm.ferri@ua.es

Grau en Estudis Àrabs i Islàmics - Eva Lapiedra - lapiedra@ua.es
Grau en Estudis Francesos - Amelia Peral - amelia.peral@ua.es
Grau en Estudis Anglesos - Isabel Balteiro Fernández - balteiro@ua.es
Grau en Filologia Catalana - Josep Lluís Martos - jl.martos@ua.es
Grau en Geografia i Ordenació del Territori - Ernesto Cutillas - ernesto.cutillas@ua.es
Grau en Història - Juan Antonio Barrio - ja.barrio@ua.es
Grau en Humanitats - Elena Nájera - elena.najera@ua.es
Grau en Traducció i Interpretació - María del Pi Valero- pi.valero@ua.es
Grau en Turisme - Paz Such - mp.such@ua.es

El 6 de novembre es publicarà en la web de la Facultat el llistat provisional de delegades/delegats de curs triats i, si no es presenten reclamacions, el divendres 13 de novembre quedaran formalment nomenades/nomenats mancant la seua aprovació en Junta de Facultat.

IMPORTANT: Si en el termini establit no s'haguera resolt la designació de l'o la representant de l'alumnat en alguna de les Comissions Acadèmiques de Grau, la Comissió afectada, sentida l'opinió del professor/a-tutor/a del Programa d'Acció Tutorial, assumirà el seu nomenament d'ofici.

Esperem comptar amb la vostra participació.

 

María Paz Such Abel Martínez

Vicedegana d'Estudiants Delegació d'Estudiants

 

Facultat de Filosofia i Lletres


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464