Saltar apartados

Equip Deganal

 

JUAN FRANCISCO MESA SANZ
DEGÀ. Coordinació i Relacions Institucionals.

+34 96590 3447 (deganat)
+34 96590 3786
dega.lletres@ua.es / juan.mesa@ua.es

Perfil acadèmic

 ACTIVITAT INVESTIGADORA

Juan Mesa, Catedràtic d'Universitat, és Premi Extraordinari de llicenciatura en Filologia Clàssica per la Universitat de Saragossa i Doctor en Filologia Llatina per la mateixa Universitat. Des de 1991 és professor en la Universitat d'Alacant. Té reconeguts tres sexennis d'investigació.

La seua activitat investigadora segueix quatre eixos fonamentals: (i) lingüística aplicada a la llengua llatina; (ii) estudis d'epigrafia i patrimoni; (iii) filologia llatina medieval; i (iv) humanisme i tradició clàssica.

1. El primer d'ells s'inaugura amb els estudis doctorals, on es mostra l'aplicació del mètode funcional als estudis sobre el subjuntiu llatí, i en concret, de l'aplicació de l'estudis dels actes de parla al valor optatiu en llatí; associats a aquests estudis es troben les anàlisis de la cohesió textual, els quals han tingut derivacions literàries, crític textuals i fins i tot arqueològiques.

2. El segon té com a treballs de major rellevància l'estudi del sarcòfag paleocristià de Santa Engracia (Saragossa), on s'ofereixen amb claredat les pautes de la seua reutilització posterior; l'estudi de l'epígraf localitzat en La Cabañeta (Saragossa), mostra clara d'un collegium en època republicana; o la publicació de la inscripció del bronze de l'Alcúdia (Elx), exemple únic d'un lot de centuriació als veterans destinats a assentar-se en el territori de la colònia Ilici Augusta. D'altra banda, els citats treballs han anat acompanyats de la dedicació a projectes museogràfics, tant en el discurs museístic com en l'explotació didàctica posterior.

3. La Filologia Llatina Medieval constitueix l'eix de la investigació del candidat en l'actualitat, des dels primers treballs en relació amb l'àrea d'Història Medieval fins a exercir d'investigador principal del grup d'investigació Corpus Documentale Latinum Valencie (CODOLVA). L'objectiu, igual que la resta de grups de la península Ibèrica dels quals segueix el model i la denominació, consisteix en la realització d'un base documental que permeta l'anàlisi i explotació dels resultats a tots els nivells, el primer i més clar el lexicogràfic i lexicològic. Són diversos els treballs en els quals ja es mostren els primers resultats, a partir de camps semàntics molt fitats, del que poden ser discriminantes propis dels usos del llatí en el Regne de València medieval, o, per extensió, en la Corona d'Aragó. Si importants són les aliances establides amb els restants grups hispans, així com amb els internacionals que integren el projecte del Lexicon Latinitatis Medii Aevi, patrocinat per la Unió Acadèmica Internacional, no són menors els establits amb altres disciplines afins, fonamentalment amb la filologia romànica i més concretament amb la filologia catalana. D'aquesta col·laboració cal subratllar el treball en el qual desvelem les fonts de l'ús de la llengua llatina en la novel·la de cavalleries Curial e Güelfa, amb el que es contribueix a eliminar qualsevol dubte sobre l'autenticitat, a establir amb major claredat la data de la seua redacció i, finalment, a fer una contribució important per a traure de l'anonimat el possible autor. És una fita en aquesta trajectòria la recent organització, entre el 20 i el 23 de novembre de 2013, del VI Congrés Internacional de Llatí Medieval Hispànic.

4. Finalment, els estudis d'humanisme i tradició clàssica ofereixen alguns resultats rellevants en relació amb l'obra d'Hèrcules Floro, Tomás de Trujillo o Fernando de Loazes. La tradició clàssica respon a un interès per dotar-se de noves eines d'estudi i d'una investigació sobre la qual sustentar la participació en els actuals Màsters Universitaris de caràcter netament literari. Es tracta, en suma, de subratllar la importància de la tradició clàssica per al coneixement de les restants literatures occidentals.

Així mateix, és el primer traductor a la llengua espanyola de Saturnales de Macrobi.

ACTIVITAT DOCENT

L'activitat docent ha estat desenvolupada a tots els nivells, llicenciatura/grau, màster, doctorat i estudis propis. És rellevant en aquest aspecte la dedicació a reflexionar sobre la implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior en els estudis de filologia llatina, la integració en xarxes d'investigació docent, així com la generació de materials de treball i didàctics. Hem de subratllar la transferència que s'ha procurat realitzar a la societat, aspecte que es lliga als treballs de museografía citats anteriorment, mes també a la dedicació a Teatre Clàssic de la Universitat d'Alacant o a la difusió dels estudis clàssics entre la societat per mitjà del treball, sense càrrecs o amb càrrecs (com es veurà més endavant) en la Societat Espanyola d'Estudis Clàssics.

Experiència en gestió universitària

A més de les tasques de docència i d'investigació, pròpies de tot el professorat de la Universitat, la dedicació a la gestió universitària és molt present en el currículum presentat. Per descomptat, la trobem lligada directament a l'àrea de Filologia Llatina, on ha exercit les tasques de coordinador d'àrea, especialista de P.A.U. LOGSE, i ha organitzat nombrosos cursos i seminaris, destacant especialment el VI Congrés Internacional de Llatí Medieval Hispànic.

Fora de la seua àrea específica de treball cal ressaltar l'acompliment d'algunes importants responsabilitats de gestió universitària: primer, al capdavant del Servei d'Informació Bibliogràfica i Documental (SIBID) entre 2001 i 2006; després, com a director del Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau (CEDIP) entre 2006 i 2013.

En el primer destí, com a director acadèmic del SIBID, va ser responsabilitat del candidat la reforma completa del servei de biblioteques a partir de dues idees fonamentals: tota la universitat havia de ser concebuda com una biblioteca i, per a això, havia d'engegar-se l'activació d'una completa xarxa de comissions d'usuaris, on el personal tècnic i el personal investigador pogueren interactuar i coordinar-se adequadament.

Durant els anys de responsable al capdavant del CEDIP ha hagut d'afrontar el dur repte de la integració en l'EEES, per mitjà de la verificació, autorització i implantació dels estudis de màster oficial (posteriorment denominats màsters universitaris) i dels nous programes de doctorat, així com la modernització dels Estudis Propis de la Universitat d'Alacant. En l'actualitat ha estat la seua responsabilitat la creació, a partir del CEDIP, de les noves Escola de Doctorat (EDUA) i el Centre de Formació Contínua (ContiUA). La seua experiència en el coneixement de les titulacions, màsters i estudis de postgrau constitueix, sens dubte, una de les principals fortaleses per a afrontar el lloc de degà de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Al costat de tot l'anterior, ha estat reelegit en successives ocasions com a representant del PDI en el Claustre i, en l'actualitat, exerceix per elecció aqueixa mateixa representació tant en el Consell de Govern com en el Consell Social de la Universitat d'Alacant.

Ha participat en nombroses Comissions de plans d'estudi, qualitat, ordenació acadèmica o comissió acadèmica de grau d'Humanitats, i després d'haver estat Vicepresident, és, en l'actualitat, President de la Secció d'Alacant de la Societat Espanyola d'Estudis Clàssics.

 

JOSEP LLUÍS MARTOS SÁNCHEZ
SECRETARI. Coordinació del Grau en Filologia Catalana.

+34 96590 3447 (deganat)
+34 96590 3400 x 3011
jl.martos@ua.es

Perfil acadèmic

Josep Lluís és llicenciat en Filologia Hispànica: Filologia Valenciana el 1993 i doctorat en Filologia Catalana el 1999, en tots dos casos amb premi extraordinari. Actualment, forma part del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, com a professor titular d'universitat. És investigador, així mateix, de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i de l’Instituto Literatura y Traducción del Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua).

Ha impartit docència en les llicenciatures de Traducció i Interpretació, de Filologia Catalana i d'Humanitats, així com en la diplomatura de Magisteri, en matèries d'anàlisi del discurs, de llengua d'ús, de literatura catalana medieval i de literatura romànica. És un investigador en literatura catalana medieval, especialitzat en literatura del segle XV i la seua transmissió textual durant el XVI. Ha participat en diversos projectes d'investigació i n'ha dirigit dos, amb caràcter interuniversitari (FFI2008-04486 i FFI2011-25266). Té més de setanta publicacions, entre les quals destaquen aquelles dedicades a la poesia de cançoner i la seua transmissió als segles XV, XVI i XIX, fonamentalment catalana, però també castellana. És editor de l'obra de Joan Roís de Corella, de la qual ha publicat a hores d'ara les proses mitològiques i la Lletra consolatòria, a més de diversos estudis centrats en la interpretació d'aquests textos i d'uns altres d'aquest autor. Recentment, dirigeix la web CIM sobre poesia de cançoner hispànica (www.cancioneros.org).

Té àmplia experiència en gestió, com a director d’un grup internacional d’investigació, que ha donat lloc a diferents congressos i a diversos projectes, en tots els casos com a president del comité organitzador o investigador principal. Des de 2005 és el Secretari-Tresorer de l’Asociación Hispánica de Literatura Medieval i des de 2008 és Vicepresident de la Sociedad «Convivio» para el Estudio de la Poesía de Cancionero. En el Departament de Filologia Catalana, ha exercit de coordinador de Mobilitat des de 2004 fins a 2012 i, consegüentment, ha format part de la Comissió de Mobilitat de la Facultat de Filosofia i Lletres. Des de maig de 2012, és membre de l’Equip d’Investigació i Seguiment de la Recerca del Departament de Filologia Catalana. Així mateix, des de fa més d’una dècada, és el representant del Departament de Filologia Catalana en la Comissió d’Usuaris de la Biblioteca de Lletres de la Facultat i del SIBID.

 

JOSÉ MARÍA FERRI COLL
VICEDEGÀ d'Ordenació Acadèmica i Estudis. Coordinació del Grau en Espanyol: Llengua i Literatures.

+34 96590 9431
jm.ferri@ua.es

Perfil acadèmic

José María és Professor Titular d'Universitat (àrea de Literatura Espanyola), en el Dpt. de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura. És llicenciat en Filologia Espanyola amb Premi Extraordinari i Doctor en Filologia Hispànica, també amb Premi Extraordinari.

Entre les seues responsabilitats de gestió universitària, es troben les següents:

Coordinador de l'Àrea de Literatura Espanyola del Dpt. de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura.

Representant del Dpt. de Filologia Espanyola en les Comissions de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres i de la Facultat d'Educació.

Coordinador Erasmus, SICUE i intercanvi no europeu de la Titulació de Filologia Hispànica de la Universitat d'Alacant.

Secretari del Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura de la Universitat d'Alacant.

Les seues línies d'investigació són

Poesia espanyola del Segle d'Or

Relacions entre la literatura espanyola i hispanoamericana del Segle d'Or

Literatura espanyola del Romanticisme

Relacions entre la literatura romàntica espanyola i hispanoamericana

Entre les seues publicacions més destacades, es troben els següents llibres: as ciudades cantadas. El tema de las ruinas en la poesía española del Siglo de Oro (Alacant, Universitat, 1995); La poesia de la Academia de los Nocturnos (Alacant, Universitat, 2001); i Los tumultos del alma. De la expresión  melancólica en la poesia española del Siglo de Oro (València, Institució Alfonso el Magnànim, 2006). Ha col·laborat així mateix en el Diccionario Filológico de Literatura Española (siglos XVI y XVII) (Madrid, Castalia, 2009). És també editor de diferents monogràfics: Juntament amb José Carlos Rovira del volum Parnaso de dos mundos. De literatura española i hispanoamericana en el Siglo de Oro (Frankfurt-Madrid, Vervuert-Iberoamericana, 2010); amb Joaquín Álvarez Barrientos i Enrique Rubio Cremades del titulat Larra en el mundo. La misión de un escritor moderno (Alacant, Universitat, 2011); amb M. Ángeles Ayala i Eva Valero de El modo de mirar. Estudios sobre Rafael Altamira (Vigo, Acadèmia de l'Hispanismo, 2012); amb Enrique Rubio Cremades de La península romàntica. El Romanticismo europeo en les letrass españolas del siglo XIX (Genève, en premsa).

Durant el curs 2013-2014 imparteix docència en les següents assignatures del Grau en Espanyol: llengua i literatures:

- Literatura espanyola del segle XVI

- Teatre espanyol del Segle d'Or

I ha organitzat trobades i activitats científiques, entre els quals destaquen...

III Congrés Internacional Mites prehispànics en la literatura llatinoamericana

Seminari Internacional Rafael Altamira: premsa, epistolario i escriptura memorialista

Contemporany English Language (compared with Spanish) and Spanish Literature

Seminari Internacional La novel·la històrica des del segle XIX fins a l'actualitat

Seminari de la UIMP El Romanticisme Literari Espanyol i Hispanoamericà

English and Spanish as a Foreign Language

Congreso de la Sociedad Estatal de Conmemoracions Culturales Fígaro, Duende i Pobrecito hablador

Mèxico Prehispánico y Colonial: miradas contemporáneas

Seminari de la UIMP Un Siglo de Oro entre América y España

Seminari Internacional Romanticisme i exili

XVIII Congrés Internacional ASELE

 

ELENA NÁJERA PÉREZ
VICEDEGANA de Qualitat. Coordinació del Grau en Humanitats.

+34 96590 3436
elena.najera@ua.es

Perfil acadèmic

Elena Nájera és llicenciada en Filosofia per la Universitat de València i doctora en Filosofia per la mateixa universitat (amb premi extraordinari en ambdós casos). Actualment exerceix com a professora titular d'aquesta disciplina en el Departament d'Humanitats Contemporànies de la Universitat d'Alacant.

La seua docència abasta diferents assignatures en els graus en Humanitats, Història i Geografia i Ordenació del Territori i en els màsters d'Història de l'Europa contemporània i Metodologies humanístiques en l'era digital:

- Història de la Filosofia (29001)

- Filosofia i Modernitat: la formació del subjecte (29036)

- La idea d'Europa: pensament i història conceptual (44003)

- Cultura de guerra i cultura de pau (44004)

- Teoria del coneixement i perspectives ètiques en el context virtual (11947)

En allò que pertoca a la seua experiència en gestió i coordinació universitària, cal dir que és coordinadora de l'Àrea de Filosofia del Departament d'Humanitats Contemporànies. Igualment, en relació a les tasques de gestió lligades a aquesta àrea de coneixement, és especialista de les Proves d'Accés a la Universitat i professora responsable de l'assignatura de Filosofia en el Seminari d'Informació i Orientació per a la preparació de les Proves d'Accés a la Universitat per a Majors de 25 anys organitzades per la UA. Coordina la I Olimpíada Filosòfica de la UA que se celebrarà en 2014. A més, és tutora de pràctiques externes de la titulació d'Humanitats.

Ha participat en diferents Projectes de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària, coordinant en el curs 2012/13 el projecte “Guies docents de quart curs del Grau en Humanitats (primer semestre)”. També ha estat vocal de la Comissió de Grau d'Humanitats des de la seua constitució fins a desembre de 2013 i va formar part de la Comissió de Qualitat d'aquesta titulació durant el curs acadèmic 2007/2008.

Ha organitzat diferents trobades i congressos internacionals en la UA, entre els quals destaquen especialment “Guerra y paz: perspectivas filosóficas” (2012) i “La filosofía y la identidad europea” (2008).

Les seues investigacions se centren en l'espai de la filosofia moderna i contemporània, al voltant dels problemes del subjecte, la identitat i el llenguatge. Ha estat investigadora en la "École Normale Superieure (París) i en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (París). És autora de diverses publicacions, entre les quals destaquen De l'ego cogito al vrai homme. La doble mirada de Descartes sobre el ser humano (Servei de publicacions de la UPV, 2003) i Del alma fuerte al superhombre. Descartes y Nietzsche: dos versiones del sujeto moderno (Servei de Publicacions de la U. de València, 2003).

Ha col·laborat en volums col·lectius com Transcendentalidad y racionalidad (Pre-Textos, 2000), Que piensen ellos. Microensayos (Opera cosina, 2001), Nietzsche, cien años después (Pre-Textos, 2002), Cultura contra civilización: en torno a Wittgenstein (Pre-Textos, 2008), Palabras, conceptos, ideas: estudios sobre historia conceptual (Herder, 2010), Teoria del humanismo  (Verbum, 2010) o La cólera de Occidente. Perspectivas filosóficas sobre la guerra y la paz (Plaza i Valdés, 2013). Així mateix, ha publicat en revistes especialitzades de filosofia com Thémata, Eikasia, Devenires o Daimon. Ha traduït i editat el volum de textos de F. Nietzsche El nihilismo europeo. Fragmentos póstumos del otoño de 1887 (Biblioteca Nova, 2006). Ha coordinat el volum de la revista Feminismo/s: Feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia? (2010) i, juntament amb F. M. Pérez Herranz, el volum col·lectiu La filosofía y la identidad europea (Pre-Textos, 2010).

 

JUAN ANTONIO BARRIO BARRIO
VICEDEGÀ de Postgrau, Humanitats Digitals i Recursos Bibliogràfics. Coordinació del Grau en Història.

+34 96590 9467
ja.barrio@ua.es

Perfil académic

Juan Antonio és llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat d'Alacant en 1987 (amb premi extraordinari de llicenciatura) i doctor en Filosofia i Lletres en l'any 1993. Les seues investigacions s'han desenvolupat en el món urbà en general, i en les institucions municipals en particular. En els últims anys ha centrat les seues investigacions sobre les identitats urbanes i sobre la Inquisició Reial i els judeoconversos valencians, com a membre de projectes d'investigació capdavanters en la matèria, en les universitats de Castilla-La Mancha, Autónoma de Madrid i Universitat de València.

Actualment té reconeguts tres sexennis d'investigació.

En el curs acadèmic 2013-2014 imparteix docència en les següents assignatures del Grau d'Història:

- Consolidació i desenvolupament d'Europa (s. XI-XV). 2n curs.

- La formació medieval dels Regnes Ibèrics (segles V-XV) 3r curs.

- Models i construccions històriques en l'Antiguetat i l'Edat Mitjana. 4t curs.

- Fonaments Mediterrànis d'Europa: Roma, Cristianisme i Islam. 4t curs.

- Treball Fi de Grau: Història Medieval. 4t curs.

Ha impartit cursos de Màster a la Universitat de València i a la Universidad Autónoma de Madrid.

Ha exercit els següents càrrecs de representació i gestió a la Universitat d'Alacant:

Membre per elecció de diferents òrgans de representació de la Universitat d'Alacant: Claustre de la Universitat, Junta de Govern de la Universitat, Consell de Govern de la Universitat, Consell Social de la Universitat i de la Junta de PDI de la Universitat.

A l'abril de 2003 va ser nomenat per la Conselleria de Cultura i Educació membre de ple del primer Consell Valencià d'Universitats, designat com a representant del Consell de Govern de la Universitat d'Alacant.

És membre de la comissió d'usuaris de la biblioteca de la Facultat de Filosofia i Lletres i acaba de ser triat per segona vegada representant de la Facultat de Filosofia i Lletres en la Comissió General d'usuaris de les biblioteques de la Universitat d'Alacant.

En els últims anys ha exercit el càrrec de coordinador dels programes SICUE, Erasmus i les Beques Iberoamèrica Santander dels títols d'Història i Humanitats de la Universitat d'Alacant.

És membre de les comissions de mobilitat, horaris, grau d'Història i doctorat de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant.

És coordinador de l'àrea d'Història Medieval de la Universitat d'Alacant i co-director de la revista Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval.

 

EVA LAPIEDRA GUTIÉRREZ
VICEDEGANA de Relacions Internacionals. Coordinació del Grau en Estudis Àrabs i Islàmics.

+34 96590 3400 x 2889
lapiedra@ua.es

Perfil acadèmic

Eva és llicenciada en filologia semítica per la Universitat Complutense de Madrid, i Doctora en Estudis Àrabs i Islàmics per la Universitat d'Alacant. En l'actualitat és Professora Titular de l'Àrea d'Estudis Àrabs i Islàmics, del Departament de Filologies Integrades.

Ha impartit i imparteix diverses assignatures relacionades amb història i cultura de l'Islam clàssic, l'anàlisi i traducció de textos literaris i amb la dona en el món àrab i islàmic. Les seues línies d'investigació són especialment: les relacions islamo cristianes a través dels textos, la transmissió de la narrativa històric-literària àrab i musulmana a la llatina-cristiana, terminologia i ideologia i la imatge de l'Altre.

Ha coordinat en la Universitat d'Alacant la “I Jornada Hispano-Algeriana Orà-Alacant. L'Algèria d'avui: gènere, cultura i societat” (Octubre 2010) i ha participat en les II Jornades, que van tenir lloc a Orà (novembre 2012). També ha coordinat el Seminari “Reinterpretacions femenines i feministes de l'islam d'avui” (març 2010).

Ha estat coordinadora de el “Projecte XARXES en Investigació en docència universitària”, MODALITAT II: Xarxes d'Investigació en Docència Universitària de lliure conformació-EEES:

- Curs 2007-2008: “Elaboració d'una pàgina web educativa per a la seua aplicació en l'assignatura "Historia de la cultura árabo-islàmica: fonaments i època medieval"

- Cursos 2008-2009 a 2012-2013: “Manteniment, ampliació i millora del blog educatiu Araboislámica".

És coordinadora de l'Àrea d'Estudis Àrabs i Islàmics. Des de fa temps també coordinadora Erasmus del Grau d'Àrab.

 

AMELIA PERAL CRESPO
VICEDEGANA de Cultura i Comunicació. Coordinació del Grau en Estudis Francesos.

+34 96590 3400 x 3088
amelia.peral@ua.es

Perfil acadèmic

Amelia és Doctora i Llicenciada en Filologia Francesa per la Universitat d'Alacant. Actualment, és Professora Contractada Doctora del Departament de Filologies Integrades en l'Àrea de Filologia Francesa.

Ha impartit docència en les Llicenciatures de Filologia Francesa, Traducció i Interpretació, Econòmiques i en les Diplomatures de Turisme, Empresarials i Magisteri, així com en els programes de doctorat del Departament de Filologies Integrades des del 2008. En l'actualitat imparteix docència en llengua, literatura i cultura franceses en el Grau d'Estudis Francesos i en el Màster d'Estudis Literaris de la Facultat de Filosofia i Lletres en les següents assignatures:

- Llengua francesa: Comunicació oral I (cod. 30511)

- Literatura francesa Contemporània (cod. 30514)

- Narrativa francesa del segle XX (cod. 30542)

- Literatura francesa i cinema (cod. 30550)

- Taller d'expressió creativa i oral en llengua francesa (cod. 30555)

- Principals moviments de la literatura i cultura franceses II (cod. 30620)

- Les manifestacions del jo en les literatures d'expressió francesa (cod. 39221)

Ha participat en diferents Projectes de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària des de l'any 2010. És coordinadora de primer curs i membre de la Comissió de Grau d'Estudis Francesos.

Especialista en literatura francesa, ha desenvolupat la seua investigació sobre l'escriptura de dones d'expressió francesa. En l'actualitat, les seues investigacions se centren entorn de la literatura de l'Holocaust i la recuperació de la memòria des d'una perspectiva de gènere. Ha estat membre dels següents projectes d'investigació: Memòries compartides. Els camps d'internaments 1939-1945. Pedagogia de la transmissió (Universitat de Granada); Escriptura i veus de l'Holocaust (Ministeri de Ciència i Innovació); Discriminació, genocidi i extermini cultural. Un estudi de la literatura de l'Holocaust i la Memòria (Ministeri de Ciència i Tecnologia) i també ha col·laborat en diferents projectes d'investigació.

En la Universitat d'Alacant, ha exercit diferents tasques de gestió com a Coordinadora de l'Àrea de Filologia Francesa en la Comissió d'Usuaris de la Biblioteca de la Facultat de Filosofia i Lletres (2005-2011) i Secretària de l'Àrea de Filologia Francesa (2008-2011). Actualment, és Directora del grup d'investigació interuniversitari Midel de la Universitat d'Alacant amb el qual ha codirigit nombrosos seminaris especialitzats sobre la memòria, la literatura de la Shoá i la seua transmissió.

 

ISABEL BALTEIRO FERNÁNDEZ
VICEDEGANA de Responsabilitat Social i Lingüística i Igualtat. Coordinació del Grau en Estudis Anglesos. 


+34 965903400 x 2542
balteiro@ua.es

Perfil acadèmic


Isabel Balteiro, professora Titular d'Universitat, és Llicenciada i Doctora en Filologia Anglesa amb Premi Extraordinari per la Universitat de Santiago de Compostel·la. Des de 2006 és professora de la Universitat d'Alacant.

En la seua trajectòria acadèmica destaca la seua activitat investigadora, la qual s'articula en tres eixos fonamentals:

- en el camp de la Lexicologia, on ha publicat més de quaranta treballs sobre creativitat lèxica i formació de paraules, alternança de codis anglés-espanyol, l'impacte de l'anglés en la llengua espanyola i els llenguatges d'especialitat o professionals i empleats en xarxes socials i nous gèneres d'internet. Isabel és autora de dos llibres publicats en editorials estrangeres i de prestigi internacional, premiats a nivell nacional amb “el Premi Leocadio Martín Mingorance de Llengua i Lingüística Angleses” en 2007 i 2008, respectivament; editora i coeditora de dos llibres; autora d'un molt nodrit nombre d'articles d'investigació en revistes d'alt impacte en el camp tals com Journal of Pragmatics, Lingua, International Journal of Lexicography, English Studies, Ibèrica, entre uns altres; així com autora de nombrosos capítols en llibres i volums col·lectius de predominança en el seu camp. Ha participat en més de sis projectes d'investigació finançats per diferents comunitats autònomes i pel MEC. Ha impartit més de quaranta-cinc comunicacions i conferències invitades en Congressos i Universitats nacionals i estrangeres. Així mateix, és la fundadora i directora del grup d'investigació “Lexicologia i Lexicografia dels Llenguatges d'Especialitat i Ensenyament del Lèxic” (LexESP) i també participa activament en altres grups d'investigació de la UA i de la USC i en la GLAD Network. En l'actualitat compta amb dos trams d'investigació reconeguts.

- en relació a qüestions d'igualtat i gènere, ha coordinat i participat en més de vuit projectes de XARXES d'Innovació que incorporen la variable gènere i també ha sigut membre del projecte “La variable gènere en textos humorístics de l'espanyol a l'anglès” finançat per la Generalitat Valenciana. Compta amb publicacions en aquest camp i és membre de l'Institut Universitari d'Investigació d'Estudis de Gènere de la Universitat d'Alacant.

- la seua investigació en docència universitària, s'ha centrat fins avui en la coordinació i participació en XARXES d'Innovació docent relacionades amb el Grau d'Estudis Anglesos i en la publicació d'articles i capítols de llibre derivats d'aquestes. Així mateix, compta amb altres publicacions directa i indirectament relacionades amb la docència universitària, tals com dos articles en Portalinguarum i un manual de Fonètica Anglesa (en coautoría) especialment dissenyat per a l'alumnat universitari de Filologia Anglesa i/o Estudis Anglesos.

Quant a la seua tasca docent, Isabel imparteix docència directament relacionada amb el seu camp d'investigació, el lèxic, la Lexicologia i els llenguatges d'especialitat. En els últims anys, ha impartit i imparteix l'assignatura de “Lexicologia Anglesa” del Grau d'Estudis Anglesos i els mòduls de “Lèxic LI/L2-Anglés” i “L'Anglés del Turisme i l'Oci” en el Màster en Espanyol i Anglés com a Segones Llengües/Llengües Estrangeres i en el Màster en Anglés i Espanyol per a Finalitats Específiques, respectivament.

Entre la seua experiència en gestió destaca la seua tasca en la direcció Xeral de R+D+I de la Xunta de Galícia de 2002 a 2005. Ja en la Universitat, Isabel ha sigut Coordinadora del Programa Erasmus, Coordinadora de Política Lingüística, representant del Departament de Filologia Anglesa en les Comissions de Grau, Doctorat i Igualtat, membre del Claustre i de la Junta de Facultat, membre de la comissió de reconeixement i transferència de crèdits, coordinadora de diverses assignatures del Grau, i actualment és la directora i editora principal de la Revista Alicantina de Estudios Ingleses (RAEI).

 

M. PAZ SUCH CLIMENT
VICEDEGANA d'Estudiants i Emprenedoria. Coordinació del Grau en Turisme.

+34 96590 3400 x 2562
mp.such@ua.es

Perfil acadèmic

Paz és llicenciada en Filosofia i Lletres, especialitat de Geografia, per la Universitat d'Alacant i Doctora en Geografia per aquesta universitat (2000), rebent el premi extraordinari de Doctorat. Posseeix un màster en Ordenació del Territori organitzat per l'Institut Universitari de Geografia (1989-1990). En l'actualitat és professora Titular de l'àrea d'Anàlisi Geogràfica Regional del Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física.

La seua tasca docent principalment s'ha desenvolupat en el marc de la Diplomatura en Turisme i  del Grau en Turisme, així com en el Màster en Direcció i Planificació del Turisme, impartint les següents assignatures: Recursos Territorials Turístics; Geografia de les Regions Turístiques d'Espanya;  Planificació Territorial del Turisme; Geografia Turística d'Espanya, Regions, rutes i destinacions, i Turisme i medi ambient.

En relació amb l'anterior activitat docent exercida coordina el primer curs del Grau en Turisme i forma part de la Comissió de Qualitat d'aquesta titulació des de 2010. També ha participat durant diversos anys en projectes d'innovació docent (projecte Xarxes de Recerca en Docència Universitària) com a coordinadora de la Xarxa de Guies Docents de primer curs del Grau en Turisme: avaluació i perspectives (2009-2014) i, en l'actualitat, de la Xarxa Grau en Turisme: propostes per a la reforma del pla d'estudis (2016)

Quant a la seua trajectòria investigadora, forma part del grup de recerca en Planificació i Gestió Sostenible del Turisme, és membre de l'Institut Interuniversitari de Geografia i, així mateix, des de la seua fundació, de l'Institut Universitari de Recerques Turístiques i del Grup de Turisme de l'Associació de Geògrafs Espanyols. Entre les seues línies de recerca s'inclouen les relaciones entre turisme i medi ambient, la planificació i desenvolupament sostenible del turisme i l'anàlisi dels espais naturals protegits en l'ordenació del territori i la seua posada en valor turístic. Ha participat en diversos projectes de recerca i col·laborat en l'organització de diversos seminaris nacionals i internacionals relacionats amb els mateixos. Entre els projectes del Pla Nacional de R+D+I sobreixen els següents:

- Nuevos enfoques para la planificación y gestión del territorio turístico: conceptualización, análisis de experiencias y problemas. Destinos turísticos inteligentes, Ministerio de Economía y Competitividad (2015-2017)

 - Metodología, criterios y aplicaciones para la configuración de clusters en áreas turísticas consolidadas: innovación, complementariedad y competitividad territorio, Ministerio de Ciencia e Innovación (2012-2015).

- Renovación de los destinos turísticos consolidados del litoral: nuevos instrumentos para la planificación y gestión (RENOVESTUR), Ministerio de Educación y Ciencia (2009-2012).

- Planificación y gestión sostenible del turismo: Propuesta metodológica y aplicación de un Sistema de Información Turística (1999-2001), con intervención de de investigadores de las Universidades de Almería y Santiago de Compostela, y el CSIC; Ministerio de Educación y Cultura (1999-2002).

 - Diversidad cultural, desarrollo local y turismo en Chiapas y Estudio de la distribución espacial de las  manifestaciones del cambio climático y su impacto en Cuba. Análisis  de casos   a nivel de país, provincia y localidad; Agencia Española de  Cooperación para el Desarrollo (AECID).

Com a resultat de la seua labor investigadora i participació en els anteriors projectes ha publicat diversos treballs i realitzat contribucions en congressos nacionals i internacionals. Entre ells, el llibre Turisme i Medi ambient en el litoral alacantí i els capítols dedicats a “els espais naturals protegits” en La perifèria emergent. La comunitat Valenciana en l'Europa de les regions, de la col·lecció Ariel Geografia i, així mateix, a el “Turisme en espais rurals” en Geografia Mundial del Turisme, publicat per l'editorial Síntesi, tots dos en col·laboració amb altres autors. Les seues últimes publicacions són les següents:

-    Rodríguez, I.; Such, M.P. (2014): “La política turística española de apoyo a la renovación y reestructuración de destinos turísticos maduros: una valoración a partir de las experiencias piloto recientes”. ACE- Arquitectura, Ciudad y Entorno. 9 (25): 437 - 466. 2014. ISSN 1886-4805

-    Such, M. P.; Rodríguez, I.; Capdepón, M. (2012): “Los espacios naturales protegidos en los procesos de reestructuración y renovación de destinos turísticos maduros del litoral español: valoración desde el análisis de experiencias” en Vera Rebollo, J.F. & Rodríguez Sánchez, I. (Coord.). Renovación y reestructuración de destinos turísticos en áreas costeras. Marco de análisis, procesos, instrumentos y realidades. Valencia: Publicacions de la Universitat de València. pp. 347 - 374. ISBN 978-84-370-8863-1

-    Capdepón, M; Rodríguez, I; Such Climent, Mª P.(2012): “Exploring the potencial of protected areas in the process of renovation of mature coastal tourist destinations: evidence from the Valencia, Region in Spain”. Revista Encontros Cientificos. Tourism and Management Studies. núm. 8 : 19 - 29. 2012. ISSN 1646-2408

-    Such, Mª.P.; Rodríguez, I.; Capdepón, M. (2011): “Los Espacios Naturales Protegidos Litorales de la Comunidad Valenciana: una oportunidad para la diversificación de los destinos turísticos consolidados de sol y playa” en Renovación de destinos turísticos consolidados. Valencia: Tirant Lo Blanch. pp. 683 - 700. ISBN 978-84-9004-101-7

-    Navalón García, R.; Padilla Blanco, A.; Such Climent, M.P. (2011): “Turismo y paisaje en el litoral Norte de Alicante” en Canales, G., Navalón, Mª R. y Ponce, G. (Coord.): Paisaje y Geografía en tierras alicantinas. XII Congreso de Geógrafos Españoles (AGE). pp. 75 - 138.  Madrid: Asociación de Geógrafos Españoles, Colegio de Geógrafos de España. Universidad de Alicante., ISBN 978-84-938551-3-0

-    Rodríguez, I.; Such, Mª P.; Capdepón, M. (2010): “Protected areas: a valid argument for the renovation and diversification of mature coastal tourist destinations in Spain?”,  Sustainable Tourism IV. WIT Press  pp. 283 – 294. ISBN 978-1-84564-458-1

 

M. PINO VALERO CUADRA
VICEDEGANA d'Infraestructures. Coordinació del Grau en Traducció i Interpretació.

+34 96590 3966
pino.valero@ua.es

Perfil acadèmic

 

 

ERNESTO CUTILLAS ORGILÉS
VICEDEGÀ d'Investigació i Accés. Coordinació del Grau en Geografia i Ordenació del Territori.

+34 96590 3400 x 2866
ernesto.cutillas@ua.es

Perfil acadèmic

Ernesto és Ajudant Doctor en el Departament de Geografia Humana, Premi Extraordinari de Llicenciatura i la seua tesi doctoral va obtenir la qualificació d' excel·lent cum laude per unanimitat.

Des de l'any 2007 ha estat responsable d'assignatures i ha impartit docència en les llicenciatures d'Humanitats, Geografia, Ciències de la Mar i en les diplomatures de Magisteri i de Treball Social. Actualment les seues activitats docents es desenvolupen en els graus de Geografia i Ordenació del Territori, Història i Humanitats, en el grau de Treball Social i en el Màster de Desenvolupament Local i Innovació Territorial.

En el marc de la Facultat de Filosofia i Lletres participa de manera activa en programes orientats a l'atenció de l'alumnat, a la mobilitat i en accions de qualitat. Ha estat tutor per a la Llicenciatura i el Grau de Geografia del Pla d'Acció Tutorial (PAT) i, actualment també és el coordinador de mobilitat de les dues titulacions i membre de la Comissió de Grau de Geografia i Ordenació del Territori. A més, ha participat com a membre o com a director de diversos projectes d'innovació docent del Programa Xarxes de l'ICE per a titulacions de la Facultat i també és membre de la comissió de reconeixement i transferència de crèdits en el Grau de Treball Social.

Les seues principals línies de recerca s'orienten a la Geografia Social, a la Geodemografia i a la Geografia Urbana. També és el secretari del grup de recerca de Geografia Humana.

 

Facultat de Filosofia i Lletres


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464