Saltar apartados

Europea: Erasmus+

 

Què és el programa Erasmus+

Per mitjà d'aquest Programa els/les estudiants de la Universitat d'Alacant poden realitzar una part dels seus estudis en universitats Europees amb les quals la UA haja subscrit acords d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi es realitzarà amb l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular.

El que has de saber abans de sol·licitar una beca Erasmus

En l'enllaç informació per titulacions, tens una relació de cadascun dels acords d'intercanvi Erasmus que la Facultat té signats per als teus estudis.

Per a començar a planificar la teua estada Erasmus és una bona idea explorar les pàgines webs de les institucions de destinació que s'ofereixen per als teus estudis, així com demanar assessorament a la/al coordinadora/or Erasmus de la teua titulació, si és el cas.

Assegura't de complir tots els requisits, entre uns altres, haver superat en el moment de la realització de la sol·licitud un mínim de 60 crèdits en els estudis des de els que sol·licita l'intercanvi, excepte l'alumnat del Grau en Traducció i Interpretació els quals han de tenir 48 crèdits en la convocatòria C3 del curs en el que es sol·licita, tenir un determinat nivell d'idioma, i que et resten almenys 12 crèdits si l'estada fóra semestral o 24 si fóra anual per a acabar els teus estudis; a més és obligatori superar almenys 6 crèdits per semestre en la universitat de destinació per a poder conservar l'ajuda econòmica.

Com sol·licitar la beca Erasmus

  • Emplenament del formulari de sol·licitud a través de l'UACloud Campus Virtual

S'haurà  d´emplenar el formulari de sol·licitud a través del UA Cloud Campus Virtual, aplicació Programes de Mobilitat, pestanya Inscripció, seleccionem l'estudi corresponent i posteriorment Erasmus. Una vegada s'emplena el formulari s'ha de polsar el botó acceptar i s'obté un número de registre que s'ha de conservar.

S´hauran d´ indicar per ordre de preferència les destinacions als quals opta, podent sol·licitar fins a un màxim de 10 destinacions, tenint en compte que el període d'estudis sol·licitat és només  una preferència i podrà ser modificat per exigència de la universitat de destí. Per tant, es prioritzarà el  destí sobre el període, podent aquest últim ser modificat.

Les universitats de destinació seleccionades, la seua ordre de prioritat i el període triat no seran motiu d'al·legació ni podran ser modificats pels i les estudiants durant el procés de selecció i adjudicació de places.

  • Presentació de la documentació acreditativa de coneixement d'idiomes

La Unitat de Mobilitat consultarà la formació lingüística acreditada en la Universitat d'Alacant de l'alumnat que sol·licite la participació en qualsevol programa de mobilitat per a comprovar si compleix amb els requisits exigits per les universitats de destinació seleccionades.

L'alumnat interessat en programes de mobilitat haurà de comprovar els assoliments obtinguts en matèria lingüística que apareixen en UACloud Campus Virtual, Altres Serveis i, si escau, sol·licitar l'acreditació d'aquells que no estiguen arreplegats en el seu perfil lingüístic seguint el procediment establit pel Servei de Llengües i Cultura (Pla d'Acreditació i Capacitació Docent en Llengües).

Com s'assignen les places

La selecció dels/de les candidats/es la realitza l'Oficina de Mobilitat atenent als següents criteris:

Expedient del/l'estudiant (màxim 10 punts):

La nota mitjana de l'expedient acadèmic es calcula sumant els crèdits qualificats, multiplicats cadascun d'ells pel valor de les qualificacions que corresponguen, i dividint pel nombre de crèdits totals qualificats en l'expedient.

El càlcul de la nota mitjana es realitzarà amb les qualificacions obtingudes a data d'inici del curs acadèmic anterior a l'intercanvi.

Coneixement de l'idioma (màxim 6 punts):

Es valora el coneixement de l'idioma oficial de docència de la universitat sol·licitada, segons el següent barem:

NIVELL PUNTS
B2 1
C1 2
C2 3

En les universitats de parla no anglesa, es valorarà també el coneixement d'anglès, de la següent forma:

NIVELL PUNTS
B2 1
C1 2
C2 3

Altres casos:

  • Haver sigut estudiant d'intercanvi, en programes promoguts o participats per la UA, en un país de la mateixa llengua que l'ara sol·licitada, o haver cursat estudis de secundària en un Centre d'Ensenyament la docència del qual s'imparteix en l'idioma estranger, com per exemple Centres bilingües a Espanya, es reconeixerà com a nivell B1 en coneixement d'idiomes.
  • Haver cursat estudis de batxiller en un Centre d'Ensenyament la docència del qual s'imparteix en l'idioma estranger, com per exemple Centres bilingües a Espanya, es reconeixerà el nivell B2.
Puntuació del centre (màxim 2 punts):

Els Centres, en atenció a les seues característiques i l'interès dels seus projectes de mobilitat, podran atorgar fins a dos punts en funció dels seus propis criteris. Consulta ací el barem que aplica la Facultat per a la teua titulació

Què has de fer si t'han adjudicat una plaça

Si ja has sigut seleccionat com a estudiant Erasmus, has d'engegar-te, ja que has de preparar documentació per a inscriure't en la teua universitat de destinació i una altra sèrie de documents per a la UA.

Ací tens un quadre resum amb tots els tràmits que has de realitzar. També pots consultar la guia de l'estudiant seleccionat.

El contracte d'aprenentatge

L'estudiant rebrà ple reconeixement acadèmic dels seus estudis en el centre d'acolliment (sempre que estiguen arreplegats en l'Acord d'Aprenentatge) com a part plenament reconeguda del seu títol o diploma en la UA.

Per a açò, cada estudiant haurà d'estar proveït d'un Acord d'Aprenentatge amb anterioritat a l'inici del període de mobilitat. L'Acord d'Aprenentatge se celebrarà entre la institució d'origen (Coordinador de titulació) i la institució d'acolliment (Coordinador de Destinació) i l'estudiant.

Acord d'aprenentatge / Learning Agreement: s'ha d'emplenar a través de l'UA Cloud del Campus Virtual; aplicació "Programes de Mobilitat"; pestanya "Learning Agreement".

La càrrega lectiva de l'estudiant en la institució de destinació haurà de ser com a mínim de 12 crèdits ECTS per semestre, llevat que la normativa de la universitat de destinació indique un nombre major.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultat de Filosofia i Lletres Oficina de mobilitat


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9381

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464