Saltar apartados

Canvi de torn

 

NORMATIVA CANVI DE GRUP/TORN

FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES

 (Aprovat en Junta de Facultat 03/04/2017)

La present normativa regula el procediment mitjançant el qual l'alumnat de les titulacions de la Facultat de Filosofia i Lletres sol·licita el canvi de grup d’una, diverses o totes les assignatures matriculades, així com els criteris per a resoldre aquestes sol·licituds.

En el context d’aquesta normativa, quan totes les assignatures d'un curs disposen de grups de matí, grups de vesprada i/o grups amb docència en valencià, s'entendrà per torn cadascun d'aqueixos grups.

Quan una assignatura té més d'un grup d'activitat teòrica, la distribució d’estudiants en els diferents grups, pot fer-se de dues maneres:

- De manera automàtica, atenent a la lletra del DNI de l’estudiant o a la capacitat que tinguen els diferents grups.

- Per elecció de l'estudiant.

En el moment de fer la matrícula, l’estudiant haurà de triar el grup d’activitat teòrica al qual desitja incorporar-se en cada assignatura, sempre que els grups siguen elegibles i hi haja places vacants.

Els qui en el procés de matrícula no hagen pogut triar el grup/torn desitjat, podran sol·licitar el canvi si compleixen alguna de les circumstàncies recollides en aquesta normativa.

Procediment

1. L'estudiant podrà modificar el grup de les assignatures matriculades en qualsevol moment a través del programa d'automatrícula, dins del termini oficial de matrícula i sempre que els grups siguen elegibles i hi haja places vacants.

2. No obstant això, de manera excepcional es podran atendre sol·licituds de canvi de grup/torn en funció de la capacitat de cada grup d’assignatura. Tals casos estaran justificats, necessàriament, per alguna de les següents circumstàncies:

 • No haver-hi obtingut plaça en el mateix torn en totes les assignatures del mateix curs, sempre que se sol·licite el torn en el qual es tinga matriculades més de la meitat de les assignatures de formació bàsica i/o obligatòries del curs en qüestió.
 • Patir una discapacitat, degudament acreditada, que dificulte l’assistència a classe en l'horari assignat. S'haurà d'aportar justificant facultatiu en el qual figure la impossibilitat d'acudir en l'horari establit.
 • Presentar necessitats específiques d'adaptació educativa acreditades i certificades pel CAU de la UA.
 • Tenir la condició de esportista d'elit, d'alt nivell o d'alt rendiment, sempre que el canvi es justifique per motius esportius. S'haurà d'aportar el butlletí oficial corresponent o certificació del Servei d'Esports de la Universitat d'Alacant.
 • Acreditar la condició de víctima de violència de gènere.
 • Tenir a càrrec fills o filles menors de tres anys o tenir acreditada la condició de persona cuidadora de familiar dependent.
 • Acreditar motius laborals, sempre que la jornada laboral supere les 20 hores setmanals i que aquesta jornada siga incompatible amb l'assistència a classe. Per a acreditar aquestes circumstàncies s’aportarà  un informe de vida laboral expedit per l'INSS i una còpia del contracte de treball segellat per l'INEM en la qual figure la jornada laboral.

3. No tindrà consideració de circumstància que justifique el canvi de grup/torn:

 • La coincidència d'horari en assignatures de diferents cursos.
 • Incompatibilitat d’horaris de transport.
 • Simultaneïtat amb altres estudis, excepte els oferits com a programes simultanis en la Universitat d'Alacant.
 • Cap altra causa que la detallada en el punt 2

4. Si se sol·licita canvi de torn, s’ha de tenir en compte el següent:

 • El canvi de torn es farà efectiu per a totes i cadascuna de les assignatures del curs en el qual el canvi siga concedit.
 • La resolució només afectarà al curs acadèmic per al qual se sol·licita el canvi.

Sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en els terminis que s'establisquen per a cada curs acadèmic, a través d'un formulari de canvi de grup o formulari de canvi de torn, al qual s'acompanyarà la documentació acreditativa.

Els canvis de grup se sol·licitaran per assignatures, mentre que els canvis de torn se sol·licitaran per curs.

Resolució

Les sol·licituds de canvi de grup/torn seran resoltes per una Comissió acadèmica que estarà formada pel degà/na, o persona en qui delegue, i pels qui assumisquen la responsabilitat de las àrees d'Ordenació Acadèmica i Alumnat en la Facultat, així com, el president o presidenta de la Delegació d'Estudiants i un representant de la Secretaria administrativa.

La resolució es produirà en un màxim de 7 dies a partir de l'endemà de la finalització del termini de sol·licitud. Totes les sol·licituds lliurades fora dels terminis establits seran denegades, excepte en els casos en els quals s'acredite ser víctima de violència de gènere, que podran sol·licitar el canvi en qualsevol moment del curs acadèmic.

Els canvis de grup/torn concedits s'introduiran en l'expedient de cada sol·licitant i caldrà consultar-los en la intranet UACloud. Es notificaran les resolucions denegatòries, indicant la causa de denegació.

Contra la resolució de canvi de grup/torn, es podrà presentar reclamació mitjançant escrit dirigit al degà o degana.

 

 

 

Facultat de Filosofia i Lletres


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464