Saltar apartados

Criteris per a la planificació de l'activitat docent en les titulacions de la Facultat de Filosofia i Lletres

 

Aprovats en Junta de Facultat de 14 de març de 2012

 1. Establiment de grups de teoria i pràctica: La Facultat farà la proposta del nombre de grups a impartir, en funció dels criteris fixats pel VOAP i tenint en compte les dades proporcionades pels departaments implicats. Es procurarà establir un nombre de grups de teoria homogenis per titulació i curs. Pel que fa al nombre de grups pràctics, serà equitatiu entre tots els de teoria que tinga l’assignatura, per bé que tenint en compte la tipologia d'activitat pràctica i el nombre de matrícules.
 2. Si des d'algun departament es proposara oferir per a una determinada assignatura més grups dels previstos per docència en valencià, anglès o francès, a la proposta inicial rebuda des del VOAP s'afegiran els crèdits de més que corresponguen.
 3. En la confecció d'horaris, la Facultat tindrà en compte com a principals premisses els interessos del nostre alumnat, la disponibilitat del professorat i la limitació d'espais per a la docència. Amb aquests criteris treballaran les respectives comissions d'horaris.
 4. L'horari en el torn de matí es desenvoluparà de 8 a 15 h, i el de vesprada, de 15 a 22 h; en ambdós casos, de dilluns a divendres. Els grups teòrics només podran anar en les franges de 9 a 14 h i de 16 a 21 h.
 5. Les assignatures es distribuiran en blocs de 1 o 2 h., però en cap cas podran impartir-se més de dues hores diàries per torn i dia d'un grup d'assignatura (excepte per a les eixides de camp).
 6. L'horari es confeccionarà per titulació i curs, evitant l’encavalcament d'assignatures del mateix curs. En el cas d'assignatures optatives, s'evitarà la coincidència horària d'aquelles que donen lloc a un mateix itinerari o orientació.
 7. Aquelles assignatures obligatòries que siguen comunes a dues titulacions amb torns distints (de matí i de vesprada) han d'oferir un grup per a cada titulació en la seua franja horària corresponent, independentment dels crèdits finançats.
 8. Les assignatures optatives s'impartiran en les franges horàries que es determinen per a cada curs. Quan una titulació dividisca la docència en grups de matí i vesprada, i oferisca una assignatura optativa tan sols en un dels torns, aquesta s'impartirà a última hora del matí o a primera de la vesprada per tal de fer-la accessible a tot l'alumnat.
 9. En la mesura del possible, no s'oferiran més de dues optatives del mateix itinerari d'una titulació en idèntica franja horària, per tal de facilitar el major ventall d'elecció d'optatives per a l'alumnat.
 10. L'horari i l'aula per a cada assignatura apareixeran en el campus virtual. Els grups amb menys de 10 matrícules hauran d'impartir-se en seminaris.
 11. No s'introduiran modificacions en els horaris una vegada aprovats per Junta de Facultat ni es permetran canvis a proposta unilateral siga de l'alumnat, siga del professorat, si no concorren causes de força major. De fet, solament quan un canvi en l'assignació de la docència (per una baixa o qualsevol altre motiu imprevist) impossibilite mantenir l'horari programat, podrà presentar-se per escrit una sol•licitud de modificació d'horaris en Deganat degudament justificada. La proposta serà avaluada i soles s'aprovarà en cas que no supose cap perjudici per a l'alumnat.
 12. Pel que fa al calendari d'exàmens, s'evitarà que en una mateixa franja horària hi haja dues assignatures del mateix curs. Aquest calendari s'aprovarà en Junta de Facultat juntament amb els horaris i tampoc es podrà modificar.

Facultat de Filosofia i Lletres


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464