Saltar apartados

Extinció Diplomatura-Llicenciatures

PROCEDIMENT D'EXTINCIÓ DE PLANS D'ESTUDIS CONDUENTS A L'OBTENCIÓ DE TÍTOLS OFICIALS DE LLICENCIAT, ARQUITECTE, ENGINYER, DIPLOMAT, ARQUITECTE TÈCNIC I ENGINYER TÈCNIC (Text refós)

1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Com a conseqüència de la progressiva harmonització dels sistemes universitaris exigida pel procés de construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior, iniciat en 1999 amb la Declaració de Bolonya, a Espanya es va publicar el RD 1393/2007, de 29 d'octubre (BOE del 30 d'octubre), pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel RD 861/2010, de 2 de juliol (BOE del 3 de juliol). El RD 1393/2007, en el seu article 8, estableix que els ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional s'estructuren en tres cicles, denominats respectivament Grau, Màster i Doctorat, d'acord amb l'establit en l'article 37 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, en la seua nova redacció donada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica l'anterior.

Per l'anteriorment exposat, s'ha d'elaborar i aprovar un procediment sobre l'extinció de Planes d'Estudis conduents a l'obtenció de títols oficials de llicenciat, arquitecte, enginyer, diplomat, arquitecte tècnic i enginyer tècnic. L'extinció es realitzarà de la forma determinada en l'article 11.3 del RD 1497/ 1987 de 27 de novembre, pel qual s'estableixen les directricesgenerales comunes d'aquests plans d'estudis, en la seua redacció donada pel RD 2347/1996, de 8 de novembre (BOE del 23 de novembre), que modificava la redacció establida pel RD 1267/1994, de 10 de juny (BOE de l'11 de juny); així com per l'establit en la disposició transitòria segona de la Normativa de la Universitat d'Alacant per a la implantació de Títols de Grau de la UA aprovada pel Consell de Govern el 30 de juny de 2008
(BOUA de 4 de juliol).

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

El present procediment serà aplicable als plans d'estudis oficials de la Universitat d'Alacant conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials regulats en el RD 1496/1987, de 6 de novembre, sobre obtenció, expedició i homologació de títols universitaris, quan són substituïts per un títol de grau dels quals es regulen en el RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010, segons s'estableix en la corresponent memòria.
D'acord amb la Disposició Transitòria 2ª.a) del Reial decret 1393/2007, modificat pel RD 861/2010, s'estableix un termini màxim, fins al 30 de setembre de 2015, per a l'extinció dels ensenyaments anteriors a les regulades en l'esmentat RD 1393/2007.
3. CANVI DE PLA D'ESTUDIS: PROCEDIMENT
L'alumnat haurà de tenir superada almenys una assignatura en el pla d'estudis en extinció per a sol·licitar el canvi als estudis de grau.

El canvi d'estudis podrà realitzar-se:

1. a sol·licitud de l'interessat o interessada

Els qui desitgen canviar-se als estudis de grau que substitueix al pla d'estudis que estaven cursant hauran de sol·licitar-ho a l'adreça del centre en el termini que s'establisca, el qual estarà comprès entre l'1 de juliol i l'últim dia del període de matrícula. S'entendrà concedit el canvi si no rep resolució expressa en el termini de 10 dies hàbils explicats a partir de la finalització del període de matrícula. A aquests efectes, el mes d'agost es considerarà inhàbil. En cas que es desestime la petició, contra la resolució, que no esgota la via administrativa, i d'acord amb l'establit en els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999 (BOE de 14 de gener de 1999), es podrà interposar recurs d'alçada davant el Rector, d'acord amb el previst en l'article 100 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant en el termini d'un mes, explicat a partir de l'endemà a aquell que tinga lloc la notificació.

La concessió del canvi d'estudis serà irreversible.

2. d'ofici per la universitat Circular de la Vicerectora d'Estudiants de 30 de juny de 2015 sobre la incorporació de crèdits de lliure elecció i sol·licitud d'aprovat per compensació en plans extingits

Amb caràcter general, esgotats els sis exàmens als quals fa referència el punt 4 sense que s'hagueren superat, els qui desitgen continuar els estudis en aquesta universitat hauran de sol·licitar el canvi als estudis de grau.

El centre procedirà a l'aplicació de la taula d'adaptació d'assignatures establida en cada memòria de grau.

A els qui es canvien als estudis de grau no se'ls computaran les convocatòries esgotades en les assignatures pendents de superar en el pla en extinció.

En cap cas es podran simultanejar els estudis que s'estan extingint amb els nous estudis de grau als quals substitueix.

4. REALITZACIÓ D'EXÀMENS D'ESTUDIS EN EXTINCIÓ

D'acord amb la Normativa de la UA per a la implantació de títols de grau, una vegada extingit cada curs, l'estudiant tindrà dret a sis convocatòries d'examen (dos en cada curs acadèmic) de les assignatures sense docència. Els exàmens es realitzaran en els tres cursos acadèmics següents a l'últim en el qual hi haja docència d'aquestes assignatures, segons acord del Consell de Govern de 29 de maig. Per a cada curs acadèmic, els centres establiran aquests exàmens en els períodes aprovats en el calendari acadèmic oficial.
Resolució rectoral de 29 de setembre de 2015 per la qual s'estableix el règim especial de finalització d'estudis per a alumnat dels plans d'estudi en extinció de títols oficials de primer i segon cicle de la Universitat d'Alacant.

5. ADMISSIÓ D'ESTUDIANTS A PLANES D'ESTUDI EN EXTINCIÓ
En els plans d'estudi en extinció no podran ser admesos estudiants per a continuar estudis per trasllat si tingueren pendent de superar alguna assignatura sense docència, després del reconeixement de crèdits. En aquests casos, el trasllat es podrà acceptar per al títol de grau.

Excepcionalment, els centres podran acceptar sol·licituds de trasllat d'expedient per canvi d'estudis entre plans en procés d'extinció, exclusivament per a estudiants de la Universitat d'Alacant i entre estudis impartits pel mateix centre.

6. ASSIGNATURES OPTATIVES, COMPLEMENTS DE FORMACIÓ I ASSIGNATURES SENSE DOCÈNCIA

Les assignatures optatives s'extingiran quan s'extingisca l'últim curs del cicle al que pertanyen.

El centre podrà decidir si els complements de formació s'extingeixen en l'últim curs del primer cicle.

Com a norma general, no es permetrà la matrícula en assignatures sense docència dels plans d'estudi en extinció si no s'ha estat matriculat d'elles en anys anteriors. El departament responsable d'una assignatura sense docència en procés d'extinció tindrà l'obligació de mantenir el programa de l'assignatura, publicar la informació corresponent a través dels canals disposats per la Universitat d'Alacant per a aquestes qüestions i assignar el professorat responsable que haurà de realitzar tutories i elaborar i avaluar l'examen corresponent.

7. DISPOSICIÓ ADDICIONAL. DENOMINACIONS

Totes les denominacions contingudes en el present procediment d'òrgans unipersonals de govern, càrrecs i membres de la comunitat universitària, així com qualsevol altra denominació que s'efectuen en gènere masculí s'entendran realitzades i s'utilitzaran indistintament en gènere masculí o femení, segons el sexe del titular que els exercisca o de la persona a la qual faça referència.

8. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Només per al curs acadèmic 2010-11, els centres podran, en casos excepcionals i degudament justificats, admetre el canvi als estudis de grau a l'alumnat que no haja aprovat cap assignatura en el primer curs dels estudis en extinció en el curs acadèmic 2009-10.

9. ENTRADA EN VIGOR

El present procediment entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el BOUA.

Facultat de Filosofia i Lletres


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464