Saltar apartados

Normativa i sol·licitud ús de material informàtic

La Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant es fa càrrec com a responsable i usuari principal dels ordinadors portàtils adquirits, en el seu moment, a càrrec del pressupost de la Facultat i que es detallen en Ordinadors portàtils de suport per a la docència.

La utilització del citat Equip es regirà per la present Normativa.

Art. 1.- OBJECTIUS

Els objectius fonamentals als quals es destina l'Equip Informàtic són la investigació científica i la docència per part del personal docent i investigador de Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant.

Art. 2.- ÒRGAN RECTOR

Un Comité compost pel Degà, el Vicedegà d'Infraestructures i per l'Administrador de Centre vetllarà pel correcte funcionament de l'Equip Informàtic. Entre les competències d'aquest Comité destaquen:

 • Distribuir els temps d'utilització del material de l'Equip Informàtic entre la investigació i la docència.
 • Triar entre els seus membres un coordinador responsable del material de l'Equip Informàtic.
 • Determinar entre les sol·licituds presentades per a la utilització del material de l'Equip Informàtic quines són acceptades i els temps assignats.

Art. 3.- DE LA GESTIÓ I ÚS DE L'EQUIP INFORMÀTIC

L'Equip estarà dipositat en el Deganat. Per a poder accedir a l'ús de l'Equip Informàtic, el personal docent i investigador haurà de presentar, amb un mínim de tres dies d'antelació, una SOL·LICITUD en la qual s'inclouran les següents dades i documents:

 • Nom de l'usuari i categoria.
 • Departament al qual pertany.
 • Ús a què es destinarà el material sol·licitat.
 • Període d'utilització, d'un màxim de quinze dies, prorrogable a altres quinze només en el mes d'agost.

En el cas que es faça ús de l'Equip fora de la Facultat, serà imprescindible una Declaració jurada de l'usuari, on es comprometa a fer ús correcte de l'Equip i a vetllar per la seua integritat, responsabilitzant-se dels mals ocasionats pel mal ús, accident o substracció. Si s'estableix que el responsable siga el departament a què pertany l'usuari, caldrà presentar, a més, un compromís del director del dit departament en el qual es faça constar l'acceptació d'aquesta Normativa i el pagament, en el cas que es faça, de les despeses derivades del trencament, pèrdua o robatori del material de l'Equip Informàtic durant la seua utilització per l'usuari adscrit al departament.

A l'efecte d'una correcta gestió de l'Equip Informàtic, s'obrirà i actualitzarà oportunament per part del Comité un llibre de registre on s'inscriuran les següents dades:

 • Nom de l'usuari.
 • Departament al qual pertany.
 • Material de l'Equip Informàtic sol·licitat.
 • Període d'utilització, indicant dia i mes de préstec i de devolució.
 • Ús a què es destinarà el material sol·licitat.

Atés que els fins de la Facultat no són lucratius, la utilització de l'Equip Informàtic per part de docents i investigadors de la Facultat serà gratuïta, excepte en el cas apuntat de mals o pèrdues, ja previst en aquesta Normativa. Les despeses originades per l'ús de l'Equip Informàtic aniran a càrrec de la Facultat de Filosofia i Lletres, que està obligada a incloure una partida en el seu pressupost destinat a tal fi.

Facultat de Filosofia i Lletres


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464