Saltar apartados

Qualificacions

NORMATIVA SOBRE QUALIFICACIONS
(Aprovat pel Consell de Govern el 27 de novembre de 2003)

Àmbit d'aplicació 

La present norma serà d'aplicació a totes les assignatures o crèdits de plans d'estudi que es realitzen en la Universitat d'Alacant conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials, per als conduents a l'obtenció de títols propis de la Universitat i per als estudis de postgrau i especialització (màster o magister universitari, especialista universitari i expert universitari).

Sistema de qualificació 

1.-  S'estableix el sistema de valoració de l'aprofitament acreditat per l'alumne, basat en una qualificació numèrica, de 0 a 10, i el seu corresponent literal. Per a cada qualificació literal s'estableix un valor mínim i altre màxim, entre els quals podrà fluctuar la qualificació numèrica, així com un valor estàndard quan es necessite la valoració en punts d'una qualificació literal. La correspondència de qualificació literal i numèrica és la següent:

LITERAL NUMÈRICA
MÍNIM MÀXIM ESTÀNDARD
Suspens 0 4.9 ---
Aprovat 5 6.9 6
Notable 7 8.9 8
Excel·lent 9 10 9.5

 

En els estudis de Primer i Segon cicle, la menció de  “Matrícula d'Honor” podrà ser atorgada a alumnes que hagen obtingut una qualificació d'igual o superior a 9. El seu nombre no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats en una matèria en el corresponent curs acadèmic, tret que el nombre d'alumnes matriculats siga inferior a 20, en aquest cas es podrà concedir una sola “Matrícula d'Honor”. El valor estàndard de la Matrícula d'Honor és 10.

Els reconeixements de crèdits es consignaran en els expedients amb la qualificació d'Apte, sense correspondència numèrica (no es tindran en compte en la valoració global de l'expedient).

Una assignatura es considera superada a partir d'Aprovat 5. 

2.-   En els estudis de Tercer Cicle, la qualificació de la tesi doctoral és atorgada per votació dels cinc membres del tribunal encarregat de jutjar-la, d'acord a la següent escala:

                 No Apte: 0 - 4.9
                 Aprovat: 5 - 6.9
                 Notable: 7 - 8.9
                 Excel.lent: 9 - 10
                 Excel.lent "cum laude": quan per la seua excel·lència, el tribunal així ho decidisca, sempre que haja obtingut un mínim de quatre vots dels seus membres.

 

3.-   En els certificats que s'emeten constarà de cada assignatura les dues formes, literal i numèrica, de la qualificació obtinguda. També s'afegirà una valoració global de l'expedient consistent en la qualificació numèrica mitjana de les assignatures superades, ponderada segons el nombre de crèdits de cada assignatura. Tot això, sense perjudici de la mitjana ponderada segons el reial decret 1267/1994.

 

La mitjana ponderada de l'expedient amb la qualificació literal es calcularà tenint en compte la fórmula següent:


         A + 2B + 3C + 4D
N = ----------------------
            A+ B +C +D
A =  Total de crèdits amb qualificació d'AP
B =  Total de crèdits amb qualificació de NT
C =  Total de crèdits amb qualificació de SB
D =  Total de crèdits amb qualificació de MH
N =  Nota mitjana


Les qualificacions anteriors al curs acadèmic 2003-2004 han de mantenir-se només amb la qualificació alfabètica i al final posar una ressenya dient: “les qualificacions literals anteriors al curs acadèmic 2003-04, tenen la següent equivalència en aquesta Universitat:

 Qualificació lateral  Qualificació numèrica
 Aprovat  6
 Notable  8
 Excel·lent  9.5
 Matrícula d'Honor  10

 

 

Disposició derogatòria única 

Queden derogades totes les disposicions que s'oposen a la present normativa. 

Disposició final única 

La present normativa entrarà en vigor a l'inici del curs 2003/2004, després de la seua aprovació pel consell de Govern de la Universitat d'Alacant.

TSJCV

Segons es desprèn de sentències de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior  de Justícia de la Comunitat Valenciana, en les juntes de revisió de les qualificacions de l’alumnat no han d’intervenir els qui prèviament han emès les reclamacions.

Facultat de Filosofia i Lletres


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464