Saltar apartados

INFORMACIÓ GENERAL ESTUDIANTS

Fullet informatiu Pràctiques externes

Pràctiques externes. Definició i tipus

Pràctiques externes curriculars

Crèdits, períodes i horaris de les pràctiques externes

Calendari Pràctiques Externes Curs 2019-20 (aprovat en la Comissió de Pràctiques del 15.05.2019)

Tutores i tutors acacémics

Supervisió i avaluació de les pràctiques externes

Assegurances


Pràctiques externes

¿Què són les pràctiques externes?

Constitueixen  una activitat  formativa realitzada supervisada per la universitat, que pots desenvolupar per a aplicar i completar els coneixements adquirits en la teua formació acadèmica.

Afavoreixen l'adquisició d'una sèrie de competències que et prepararan per a l'exercici d'activitats professionals, et facilitaran l'ocupabilitat i fomentaran la teua capacitat d'emprendre.

Podràs realitzar-les en la universitat mateixa o en entitats col·laboradores, tals com a empreses, institucions i entitats públiques i privades en l'àmbit nacional i internacional.

 

Tipus de pràctiques externes.

Hi ha dos tipus de práticas externes:

 • Pràctiques externes curriculars: Són les que estan vinculades a l'assignatura Pràctiques externes dels diferents plans d'estudi.
 • Pràctiques externes extracurriculares: Són les pràctiques no vinculades al pla d'estudis. Per a fer-les cal:
  • Haver superat l'assignatura Pràctiques externes del teu pla d'estudis
  • Estar matriculada o matriculat en el curs acadèmic en el qual les farás.

Per a més informació sobre les pràctiques extracurriculares, consulta aquest enllaç.


Pràctiques externes curriculars

¿Per què és interessant realitzar pràctiques externes en els teus estudis?

Les Pràctiques externes permeten que et familiaritzes amb el món laboral i amb les possibilitats que t'ofereixen els teus estudis. D'aquesta manera, pots orientar la teua dedicació professional al mateix temps que completes la teua formació acadèmica. Tens l'oportunitat d'aplicar els teus estudis, de conèixer el món del treball, d'aprendre coses noves sobre la teua especialitat amb l'ajuda i les orientacions dels teus tutors i tutores (tant acadèmiques com de l'empresa).

La Facultat disposa d'una oferta  de pràctiques àmplia perquè que tingues l'oportunitat de seleccionar la que consideres més relacionada amb els teus interessos professionals i amb la teua formació acadèmica. En qualsevol cas, la tutora o tutor acadèmic de cada pràctica t'assessorarà quan tingues dubtes sobre l'elecció de l'empresa i institució.


Crèdits, períodes i horaris de les pràctiques externes

¿Quants crèdits i quin caràcter té l'assignatura Pràctiques externes?

GRAUS

CARÀCTER

CRÈDITS

ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

OPTATIU

6

ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

OPTATIU

6

ESTUDIS FRANCESOS

OPTATIU

6

ESTUDIS ANGLESOS

OPTATIU

6

FILOLOGIA CATALANA

OPTATIU

6

GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

OPTATIU

6

HISTÒRIA

OPTATIU

6

HUMANITATS

OPTATIU

6

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

OPTATIU

6

TURISME

OBLIGATORI

12

MÀSTERS

CARÀCTER

CRÈDITS

ARQUEOLOGIA PROFESSIONAL I GESTIÓ INTEGRAL DEL PATRIMONI

OBLIGATORI

6

ESPAÑOL I INGLÉS COM A SEGONES LLENGÜES/LLENGÜES ESTRANGERES

OBLIGATORI

3

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCOS NATURALS

OBLIGATORI

3

TRADUCCIÓ INSTITUCIONAL

OBLIGATORI

9

Tenint en compte que 1 crèdit ECTS equival a 25 hores, per a conèixer-ne la càrrega en hores, multiplica aquest nombre d'hores pels crèdits que l'assignatura Pràctiques Externes té en la teua titulació. 

Per a conèixer la distribució de les hores presencials i no presencials pot resultar-te molt útil consultar la guia docent de l'assignatura, concretament l'apartat denominat Pla d'aprenentatge


Calendari Pràctiques Externes CURS 2019-20

1) MATRÍCULA

Períodes de matrícula (2019-20)

Quan

Com

Termini ordinari

GRAUS

10 i 11 de juliol (si ha superat tot fins a C3)

del 3 al 6 de setembre, en cas contrari.

Aplicació “Matrícula” d'UACloud

MÀSTER

-Del 8 al 11 de juliol

-Del 16 al 18 de setembre

Termini ampliació matricular

Del 22 al 24 de gener

Aplicació “Matrícula” d'UACloud

Termini extraordinari (*)

(*)L’estudiant que es matricule en aquest període ha de presentar la proposta de pràctiques signada per l’empresa i amb el vistiplau del tutor acadèmic

Ha de fer efectiu l’import de les taxes corresponents en el termini de 5 dies a partir de la data de matriculació.

 

De l'1 al 31 de maig

Sol·licitud a la Oficina de Pràctiques Externes.

 

2) REUNIONS INFORMATIVES AMB ELS TUTORS I TUTORES ACADÈMIQUES

 REUNIONS  PRÈVIES A LA MATRÍCULA

  El 8 i 9 de maig de 2019

 

Important: S'aconsella als/les estudiants que vegen el Video del Taller de Formació dirigit per Javier Ortega Sánchez, formador i expert en Recursos Humans, perquè tinguen una visió més clara de com ha de ser la cerca de les Pràctiques Externes

REUNIONS POSTERIORS A LA MATRÍCULA:

 

Per a  GRAUS:

La setmana del 9 al 13 de setembre, es publicarà en la web de l'Oficina de Pràctiques, el calendari de reunions informatives que realitzaran les tutores i tutors acadèmics, i que se celebraran entre el 16 i 20 de setembre. (Excepte Turisme que es realitzarà el 12 de setembre)
També es podran realitzar reunions informatives en el segon semestre per a estudiants que realitzen les pràctiques en el segon semestre o estiu. L'o la tutora acadèmica ho publicarà en la guia docent

 

Per a MÀSTERS:

El 2 d'octubre de 2019, es publicarà en la web de l'Oficina de Pràctiques el calendari de reunions informatives que realitzaran les tutores i tutors acadèmics


3) ELECCIÓ DE L’EMPRESA/INSTITUCIÓ

L'alumnat tindrà diverses possibilitats per a seleccionar l'empresa/ institució:

 • Mitjançant les ofertes de pràctiques de les empreses/institucions que en aquest curs acadèmic han sigut acceptades pels tutors i tutores acadèmiques de les diferents titulacions de la Facultat i que es podran visualitzar a través d'UACloud/Pràctiques en empreses.
 • Mitjançant la llista d’empreses/institucions amb conveni publicades a la web de la seua titulació.
 • Mitjançant el Formulari per l'alta d'empresa i proposta de pràctiques (https://web.ua.es/va/centro-empleo/zona-empresa/quiero-oferir-practiques/vull-oferir-practiques.html).de conveni de pràctiques quan desitge aportar una empresa/institució nova.

L’estudiant una vegada que haja contactat i rebut l’assessorament corresponent de la tutora  tutor acadèmic es posarà en contacte amb l’empresa/institució en la qual vol fer les pràctiques a través de correu electrònic utilitzan l’adreça institucional (…..@alu.ua.es) i adjuntant carta de presentació (el tutor acadèmic la facilitarà a l'estudiant), fitxa informativa de l’expedient, currículum.

Si l’empresa o institució accepta la sol·licitud, l’estudiant ha d'emplenar el  formulari en línia que servirà per a l’elaboració de l’acord de pràctiques.

Formalitzat l’Acord de pràctiques NO S’ADMETRAN RENÚNCIES excepte en casos de força major. L’acord de pràctiques no deixa de ser un contracte i, com a tal, compromet les parts que el signen.

 4) PERÍODES DE REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES:

 Les pràctiques no es podran iniciar abans de l'1 d'octubre de 2018:

Període

Grup de matrícula

Data límit de finalització de les pràctiques

Convocatòria d'avaluació

1r semestre (*)

Un grup corresponent al 1r semestre

31-01-2020

C2

Si acaba després de la data límit se li qualificarà en C4, i li apareixerà SP en C2

2on semestre

 

 

Un grup corresponent al 2n semestre

 

10-06-2020

C3

Si acaba després de la data límit se li qualificarà en C4, i li apareixerà SP en  C3

Estiu

04-09-2020

C4

Apareixerà C3 amb SP

(*)En el cas del Màster en Espanyol/anglès com a segones llengües i el Màster en Planificació de Riscos Naturals aquest període només podrà ser seleccionat en cas d’autorització expressa del tutor o tutora acadèmica.

 

5) SOL·LICITUD DE L’ACORD DE PRÀCTIQUES:

 La sol·licitud de l’acord de pràctiques es realitzarà amb una antelació mínim de 5 dies lectius a la data d’inici de les pràctiques.

La sol·licitud l'ha de tramitar cada estudiant mitjançant formulari en línia, abans de les dates que s'indiquen a continuació:

Període per sol·licitar l’acord de pràctiques

Data límit per poder sol·licitar l’acord de pràctiques

1r semestre (*)

Fins al 30 de novembre de 2019

2n semestre

Fins al 12 d’abril de 2020

Estiu

Fins al 31 de maig de 2020

 6) FIRMA DE L’ACORD DE PRÀCTIQUES

 I en un termini de 5 dies lectius des de la sol·licitud, la validació (signatura) de l'acord de pràctiques l'han de fer, a través d'UACloud / Pràctiques/ E-administració, les tres parts implicades en aquest ordre: primer ho ha de fer l'estudiant, després el tutor o tutora d'empresa i, finalment, el tutor o  tutora UA.

 Les tres parts implicades rebran per correu electrònic les indicacions oportunes per a revisar i signar l'acord de pràctiques en línia. Guies per a gestions en UA Cloud (https://sa.ua.es/va/practicas-empresa/empreses/eines-i-aplicacions-de-practiques-externes-en-ua-cloud.html).

 Una vegada formalitzat l'Acord de pràctiques NO S'ADMETRAN RENÚNCIES excepte en casos de força major. L'Acord de pràctiques és un contracte i, com a tal, compromet a les parts que ho signen.

 7) AVALUACIÓ

 Per a l'avaluació de l'assignatura de pràctiques externes es tindrà en compte:

 • Memòria de les pràctiques presentada per l'alumnat.La presentació de la memòria és preceptiva per a ser avaluat.
 • Avaluació de l'alumnat en pràctiques per part del tutor o tutora externa
 • I el que la tutora o tutor acadèmic establisca en la guia docent de l'assignatura de Pràctiques Externes de cada titulació (apartat avaluació).

 Convocatòries en les quals es qualificarà a l'estudiant depenent de quan finalitze les pràctiques i lliure la memòria de pràctiques:

Període

Data límit de finalització de les pràctiques

Convocatòria d'avaluació

1r semestre

31-01-2020

C2

Si acaba després de la data límit se li qualificarà en C4, i li apareixerà SP en C2

2on semestre

10-06-2020

C3

Si acaba després de la data límit se li qualificarà en C4, i li apareixerà SP en  C3

Estiu

04-09-2020

C4

Apareixerà C3 amb SP

Per a consultes acadèmiques dirigeix-te al/la tutor/a acadèmic/a a través del correu electrònic.

Per a consultes de gestió dirigeix-te a l'Oficina de Pràctiques a través del correu practiques.lletres@ua.es o contacta.

Tutores i tutors

Per a la realització de les pràctiques externes comptaràs amb el suport d'un tutor o tutora acadèmica en la UA.

Pots consultar l'apartat d'Equip Tutorial per a conèixer qui serà la persona que et tutoritzarà les pràctiques.

En l'empresa/institució també comptaràs amb l'ajuda d'una tutora o un tutor que t'informarà i orientarà en tot el que hi ha relacionat amb les pràctiques que faràs.

Supervisió i avaluació de les pràctiques externes

 Les pràctiques externes curriculars seran supervisades per una tutora o tutor acadèmic de la Universitat d'Alacant i per una tutora o tutor de l'empresa/institució col·laboradora, tots dos realitzaran el  seguiment de les teues pràctiques.

Una vegada acabades les pràctiques, la tutora o el tutor de l'empresa i institució haurà d'emplenar l'informe  d'Avaluació de l'alumnat en pràctiques.

A més, una vegada acabat el període de pràctiques, has de presentar a la tutora o tutor acadèmic una memòria en el termini de temps establit. La data límit per al lliurament de la memòria serà la que establisca la tutora o tutor acadèmic per a cada període . Pots conèixer les pautes generals d'elaboració de la memòria, així com el contingut ací . De totes maneres el teu tutor o tutora et proporcionarà instruccions precises en funció del programa formatiu.

La tutora o el tutor acadèmic de la universitat farà l'avaluació  final  tenint en compte  l'avaluació  de les pràctiques externes de l'empresa i institució, la  memòria  de l'estudiant, i el seguiment fet durant la tutela.


Assegurances

¿Hi ha alguna assegurança per a les pràctiques externes curriculars?

Si eres menor de 28 anys, tens la cobertura de l'assegurança escolar obligatori  que ve inclòsa en el rebut de la matrícula ordinària.

Si eres major de 28 anys, has de concertar l'assegurança d'accidents  que  cobrisca les possibles lesions que pots tenir durant les pràctiques. Per a fer-ho has de triar qualsevol de les  assegurances voluntàries  que ofereix la Universitat d'Alacant, en el cas que no  indiques res en el moment de la matrícula et subscriurem l'assegurança de menor import.

A més, la Universitat d'Alacant té contractat una  assegurança de responsabilitat civil  que abona directament la Universitat a través del Vicerectorat d'Estudiants. Sobre aquest segur tens  més informació  en la Normativa de pràctiques externes dins de Cobertura d'accidents i de responsabilitat civil durant les pràctiques el segur de la UA.

¿I si les pràctiques es realitzen en l'estranger?

Si les practiques es realitzen en l'estranger, la Universitat d'Alacant, a través del Vicerectorat d'Estudiants, contractarà una assegurança de viatge i de responsabilitat civil que donarà cobertura, únicament durant el període necessari per a la realització de les pràctiques i en tot cas per  un període màxim de dos mesos . Si les pràctiques han de tenir una durada superior als dos mesos, és l'estudiant el que es farà càrrec de l'ampliació de la pòlissa amb la mateixa cobertura, i el centre s'assegurarà que així siga, amb caràcter previ a l'inici de les pràctiques.

Facultat de Filosofia i Lletres Oficina de pràctiques


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400 Ext.-2141

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464