Saltar apartados

INFORMACIÓ PER A EMPRESES

Passos per a oferir pràctiques externes al nostre alumnat

1. L'empresa/institució que desitge col·laborar amb la Universitat d'Alacant oferint pràctiques formatives per al nostre alumnat haurà de subscriure un conveni de cooperació educativa amb la Universitat d'Alacant Veure Text del conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques (només consulta).

L'empresa ha d'emplenar i enviar FORMULARI DE PRÀCTIQUES per a formalitzar Conveni, l'Oficina de Pràctiques de la Facultat donarà d'alta l'empresa, i serà la Unitat de Pràctiques de la UA l'encarregada de la tramitació i gestió dels convenis i la que envie el Conveni a l'empresa degudament emplenat, bé per correu electrònic o bé correu postal.

L'empresa i institució signarà dos exemplars del Conveni en totes els seus fulls i el remetrà per correu postal a la Unitat de Pràctiques de la UA.

2.  Una vegada signat el conveni i aprovat pel Consell de Govern de la UA, l'empresa/institució ja està en disposició de sol·licitar estudiants en pràctiques emplenant el FORMULARI PER A OFERTES DE PRÀCTIQUES CURS 2019-20.

Les ofertes de pràctiques estaran visibles per a tots les i els estudiants matriculats en l'assignatura de pràctiques externes.

L'enviament d'una oferta de pràctiques no significa la incorporació en l'empresa/ institució d'estudiants en pràctiques.

Pot donar-se el cas que alguna o algun estudiant es pose en contacte amb empreses o institucions que encara que no hi hagen sol·licitat estudiants, van subscriure el conveni amb anterioritat.

3. Les i els estudiants, una vegada hagen rebut l'assessorament del seu tutor o tutora acadèmica, contactaran amb l'empresa/institució per a sol·licitar una plaça de pràctiques. Ho faran via correu electrònic utilitzant el seu compte institucional (.......@alu.ua.es) a través d'una carta de presentació i adjuntant el seu curriculum vitae i la fitxa informativa del seu expedient acadèmic.  Si l'empresa ho considera oportú, pot concretar una entrevista amb l'estudiant i gestionar les condicions de la pràctica (període, horari, funcions i activitats a desenvolupar, si concedeix ajuda econòmica o no, etc...). D'aquesta manera, seran les empreses/institucions les que seleccionaran a les i els estudiants.

Per a la fase de selecció d'estudiants, l'empresa/institució ha de tenir en compte que no pot existir una relació de parentesc fins al tercer grau de l'estudiant amb els òrgans de direcció o amb tutores o tutors de l'empresa. Tampoc pot existir una relació contractual entre estudiants i empreses/institucions que els vagen a seleccionar.

4.  La o l'alumne seleccionat no podrà començar les seues pràctiques fins que no estiga signat l'ACORD DE PRÀCTIQUES  per les tres parts (estudiant, empresa/institució i tutora o tutor acadèmic). Si comença abans de la signatura, l'alumne/a estarà en l'empresa/institució a títol personal i, si es produïra qualsevol incidència, no es trobarà cober pel segur escolar ni podrà exigir cap responsabilitat a la UA

Per a poder realitzar la signatura i portar un seguiment de l'Acord de pràctiques on line, has de seguir els passos que se t'indiquen en  la Guia per a gestionar l'Acord de Pràctiques on line.

5. Una vegada que haja finalitzat el període de pràctiques, la o el tutor assignat per l'empresa i institució avaluarà a l'estudiant mitjançant el informe d'Avaluació de l'alumnat en pràctiques. El tutor o tutora UA veurà en pantalla la valoració de les pràctiques i una vegada comprovat que està tot correcte, bloquejarà el qüestionari. pel que no es podrà modificar llevat que se sol·licite el desbloquege.

També és molt important per al nostre seguiment que una vegada finalitzat el període de pràctiques que la o el tutor extern emplene l'Enquesta de satisfacció (qüestionari de qüalitat)

6.  La Universitat d'Alacant té una Cobertura d'accidents i de responsabilitat civil durant les pràctiques.

Si la o l'estudiant és menor de 28 anys, està cobert pel segur escolar obligatori, que ve inclòs en la seua matrícula ordinària. Si és major de 28 anys, ha de concertar una assegurança d'accidents que li cobrisca les possibles lesions que puga tenir durant les pràctiques. Per a açò haurà de triar qualsevol de les assegurances voluntàries que ofereix la Universitat d'Alacant, en el cas que no indique res quan formalitze la seua matrícula li subscriurem el segur de menor import.

A més, la Universitat d'Alacant té contractat un segur de responsabilitat civil derivada de les pràctiques laborals exercides  per estudiants en diferents empreses d'àmbit nacional, que abona directament la Universitat a través del Vicerectorat d'Estudiants.

Més informació en Cobertura accidents i responsabilitat civil durant les pràctiques

7. L'empresa ha d'incloure al Règim General de la Seguretat Social als/les estudiants en pràctiques amb remuneració.

Des del 28  de juny de 2013 és de nova aplicació el RD 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació i que incloguen pràctiques formatives en empreses sense relació laboral i amb contraprestació econòmica.

Més informació

8.  Per a qualsevol dubte o consulta dirigir-se al nostre equip de pràctiques.

 

Facultat de Filosofia i Lletres Oficina de pràctiques


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400 Ext.-2141

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464