Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Facultat de Filosofia i Lletres. Oficina de pràctiques

Informació general estudiants

Fullet informatiu Pràctiques externes

Pràctiques externes. Definició i tipus

¿Què són les pràctiques externes?

Constitueixen una activitat formativa realitzada supervisada per la universitat, que pots desenvolupar per a aplicar i completar els coneixements adquirits en la teua formació acadèmica.

Afavoreixen l'adquisició d'una sèrie de competències que et prepararan per a l'exercici d'activitats professionals, et facilitaran l'ocupabilitat i fomentaran la teua capacitat d'emprendre.

Podràs realitzar-les en la universitat mateixa o en entitats col·laboradores, tals com a empreses, institucions i entitats públiques i privades en l'àmbit nacional i internacional.

Tipus de pràctiques externes

Hi ha dos tipus de práticas externes:

 • Pràctiques externes curriculars: Són les que estan vinculades a l'assignatura Pràctiques externes dels diferents plans d'estudi.
 • Pràctiques externes extracurriculars: Són les pràctiques no vinculades al pla d'estudis. Per a fer-les cal:
  • Haver superat l'assignatura Pràctiques externes del teu pla d'estudis
  • Estar matriculada o matriculat en el curs acadèmic en el qual les farás.

Inici

Pràctiques externes curriculars

¿Per què és interessant realitzar pràctiques externes en els teus estudis?

Les pràctiques externes permeten que et familiaritzes amb el món laboral i amb les possibilitats que t'ofereixen els teus estudis. D'aquesta manera, pots orientar la teua dedicació professional al mateix temps que completes la teua formació acadèmica. Tens l'oportunitat d'aplicar els teus estudis, de conèixer el món del treball, d'aprendre coses noves sobre la teua especialitat amb l'ajuda i les orientacions dels tutors i de les tutores (tant acadèmics com de l'empresa).

La Facultat disposa d'una oferta de pràctiques àmplia perquè tingues l'oportunitat de seleccionar la que consideres més relacionada amb els teus interessos professionals i amb la teua formació acadèmica. En qualsevol cas, la tutora o el tutor acadèmic de cada pràctica t'assessorarà quan tingues dubtes sobre l'elecció de l'empresa i institució.

Inici

Pràctiques externes extracurriculars

Les pràctiques externes extracurriculars també són pràctiques formatives en entitats col·laboradores a través d'un conveni de cooperació educativa, però en aquest cas no estan vinculades a una assignatura del pla d'estudis. Aquestes pràctiques poden realitzar-se a través del Centre, o també participant en programes amb una convocatòria de caràcter general, com és el cas del programa de mobilitat Aitana - Erasmus Pràctiques o el programa de Beques Santander - CRUE - CEPYME. La gestió i la realització de les pràctiques extracurriculars ha d'ajustar-se a la normativa aplicable a les pràctiques externes curriculars, excepte en allò que es referisca exclusivament a aquesta modalitat de pràctiques externes.

 • En el cas de pràctiques extracurriculars a través del Centre, l'alumnat pot presentar en el seu Centre una sol·licitud de realització de pràctiques extracurriculars presentant la proposta d'una entitat col·laboradora. El Centre revisa la proposta, dona el vistiplau i autoritza o no les pràctiques. Aquesta és la documentació que cada estudiant ha de presentar:
 • Si és l'entitat col·laboradora la que desitja presentar una proposta de pràctiques extracurriculars, podrà presentar-la a través de la Unitat de Pràctiques de la UA o directament en el Centre que corresponga segons el perfil d'estudis. Per a açò haurà de presentar el formulari de proposta de pràctiques.
 • En el cas de programes amb convocatòria general, l'estudiant haura de presentar la seua sol·licitud en el termini i en la forma que cada convocatòria indique. En el menú principal d'aquesta pàgina, poden consultar-se les pàgines de les convocatòries Aitana i Santander.
 • L'alumnat que realitze pràctiques en entitats situades en l'estranger, haurà de contractar una assegurança que cobrisca accidents, repatriació i responsabilitat civil (danys a tercers). Una vegada contractat, és obligatori enviar a l'oficina de pràctiques de la seua Facultat o Escola el certificat amb les cobertures i les dates.

La sol·licitud de l'estudiant i la proposta de pràctiques de l'entitat col·laboradora s'hauran d'haver rebut en la unitat de Pràctiques i en el Centre corresponent amb almenys una antelació de 10 dies hàbils anteriors a la data prevista com a inici de les pràctiques. En qualsevol cas, no es tramitaran pràctiques extracurriculars entre el 15 de juliol i el 15 de setembre.

QÜESTIONS DE NORMATIVA QUE HAS DE TENIR EN COMPTE:

 • Has de tenir matrícula i crèdits pendents per a finalitzar els teus estudis en el curs acadèmic corresponent .
 • Les pràctiques han de tenir una durada màxima de sis mesos (750 hores).
 • Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, el Vicerectorat d'Estudiants podrà, amb caràcter excepcional, autoritzar unes pràctiques extracurriculares amb una durada superior, prèvia sol·licitud motivada per part de l'entitat col·laboradora i amb el vistiplau del Centre corresponent o unitat gestora de les pràctiques, si escau. En cap cas la durada total de les pràctiques haurà de superar les 900 hores

Borsa de pràctiques extracurriculars del GIPE

L'alumnat de la UA també podrà inscriure's en la borsa de pràctiques del Gabinet d'Iniciatives per a l'Ocupació (GIPE) de la Fundació General de la Universitat d'Alacant per a realitzar pràctiques remunerades en les empreses i institucions que col·laboren en aquest programa concret. Més informació directament en el GIPE.

Inici

Crèdits, períodes i horaris de Pràctiques externes

¿Quants crèdits i quin caràcter té l'assignatura Pràctiques externes?

Graus

Caràcter

Crèdits

Espanyol: Llengua i Literatures

Optatiu

6

Estudis Àrabs i Islàmics

Optatiu

6

Estudis Francesos

Optatiu

6

Estudis Anglesos

Optatiu

6

Filologia Catalana

Optatiu

6

Geografia i Ordenació del Territori

Optatiu

6

Història

Optatiu

6

Humanitats

Optatiu

6

Traducció i Interpretació

Optatiu

6

Turisme

Obligatori

12

Màsters

Caràcter

Crèdits

Arqueologia Professional i Gestió Integral del Patrimoni

Obligatori

6

Espanyol i Anglès com a Segones Llengües/Llengües Estrangeres

Obligatori

3

Planificació i Gestió de Riscos Naturals

Obligatori

3

Traducció Institucional

Obligatori

9

Turisme Cultural

Obligatori

6

Tenint en compte que 1 crèdit ECTS equival a 25 hores, per a conèixer-ne la càrrega en hores, multiplica aquest nombre d'hores pels crèdits que l'assignatura Pràctiques externes té en la teua titulació. 

Per a conèixer la distribució de les hores presencials i no presencials pot resultar-te molt útil consultar la guia docent de l'assignatura, concretament l'apartat denominat Pla d'aprenentatge.

Inici

Calendari de Pràctiques externes Curs 2019-20

1) MATRÍCULA:

Hi ha 3 períodes de matrícula en aquest curs 2019-20:

Termini ordinari:

 • Per a Estudis de Grau:
  • El 10 i l'11 de juliol, si s'ha superat tot fins a la C3, o
  • Del 3 al 6 de setembre, en cas contrari.
 • Per a Estudis de Màster. Hi ha 2 períodes:
  • Del 8 a l'11 de juliol, i
  • Del 16 al 18 de setembre.

Termini d'ampliació de matrícula:

 • Per a Estudis de Grau i Màster: Del 22 al 24 de gener.

Per a matricular-se en aquests dos terminis cal entrar en l'aplicació "Matrícula" de UACloud.

 

Termini extraordinari (*):

 • Per a Estudis de Grau i Màster: De l'1 al 31 de maig.

(*)L'estudiant que es matricule en aquest període ha de:

 1. Presentar la proposta de pràctiques signada per l'empresa i amb el vistiplau de la tutora o del tutor acadèmic.
 2. Fer efectiu l'import de les taxes corresponents en el termini de 5 dies a partir de la data de matriculació.
 3. Per a matricular-se en aquest termini extraordinari cal presentar una sol·licitud en l'Oficina de Pràctiques Externes.

 

2) REUNIONS INFORMATIVES AMB LES TUTORES I TUTORS ACADÈMICS:

Prèvies a la matrícula:

 • Per a Estudis de Grau i Màster:

El 8 i el 9 de maig de 2019.

Important: S'aconsella a les/als estudiants que vegen el Vídeo del Taller de Formació dirigit per Javier Ortega Sánchez, formador i expert en Recursos Humans, perquè tinguen una visió més clara de com ha de ser la cerca de les pràctiques externes.

 

Posteriors a la matrícula:

 • Per a Estudis de Grau:

La setmana del 9 al 13 de setembre, es publicarà en el web de l'Oficina de Pràctiques, el calendari de reunions informatives que realitzaran les tutores i els tutors acadèmics, i que se celebraran entre el 16 i 20 de setembre. (Excepte Turisme que es realitzarà el 12 de setembre).

També es podran realitzar reunions informatives en el segon semestre per a estudiants que realitzen les pràctiques en el segon semestre o estiu. La tutora o el tutor acadèmic el publicarà en la guia docent.

 • Per a Estudis de Màster:

El 2 d'octubre de 2019, es publicarà en el web de l'Oficina de Pràctiques el calendari de reunions informatives que realitzaran les tutores i els tutors acadèmics.


3) ELECCIÓ DE L’EMPRESA/INSTITUCIÓ:

L'alumnat tindrà diverses possibilitats per a seleccionar l'empresa/institució:

 • Mitjançant les ofertes de pràctiques de les empreses/institucions que en aquest curs acadèmic han sigut acceptades per les tutores i els tutors acadèmics de les diferents titulacions de la Facultat i que es podran visualitzar a través d'UACloud/Pràctiques en empreses.
 • Mitjançant la llista d’empreses/institucions amb conveni publicades al web de la seua titulació.
 • Mitjançant la sol·licitud d'alta de conveni de pràctiques quan desitge aportar una empresa/institució nova a través del Formulari per l'alta d'empresa i proposta de pràctiques. Més informació per a les empreses/institucions seguint aquest enllaç.

L’estudiant una vegada que haja contactat i rebut l’assessorament corresponent de la tutora o del tutor acadèmic es posarà en contacte amb l’empresa/institució en la qual vol fer les pràctiques a través de correu electrònic utilitzant l’adreça institucional (…..@alu.ua.es) i adjuntant carta de presentació (la tutora o el tutor acadèmic la facilitarà a l'estudiant), fitxa informativa de l’expedient, currículum.

Si l’empresa o institució accepta la sol·licitud, l’estudiant ha d'emplenar el formulari en línia que servirà per a l’elaboració de l’acord de pràctiques.

Formalitzat l’acord de pràctiques NO S’ADMETRAN RENÚNCIES excepte en casos de força major. L’acord de pràctiques no deixa de ser un contracte i, com a tal, compromet a les parts que el signen.

 

4) PERÍODES DE REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES:

Les pràctiques no es podran iniciar abans de l'1 d'octubre de 2019:

Període i grup de matrícula

Data límit de finalització de les pràctiques

Convocatòria d'avaluació

1r semestre (grup corresponent al 1r semestre) (*)

31-01-2020

C2

Si acaba després de la data límit se li qualificarà en C4, i li apareixerà SP en C2

2n semestre (grup corresponent al 2n semestre)

10-06-2020

C3

Si acaba després de la data límit se li qualificarà en C4, i li apareixerà SP en C3

Estiu (grup corresponent també al 2n semestre)

11-09-2020

C4

Apareixerà C3 amb SP

(*)En el cas del Màster en Espanyol/Anglès com a Segones Llengües i el Màster en Planificació de Riscos Naturals aquest període només podrà ser seleccionat en cas d’autorització expressa de la tutora o del tutor acadèmic.

 

5) SOL·LICITUD DE L’ACORD DE PRÀCTIQUES:

La sol·licitud de l’acord de pràctiques es realitzarà amb una antelació mínima de 5 dies lectius a la data d’inici de les pràctiques.

La sol·licitud l'ha de tramitar cada estudiant mitjançant el formulari en línia, abans de les dates que s'indiquen a continuació:

Període per a sol·licitar l’acord de pràctiques

Data límit per a poder sol·licitar l’acord de pràctiques

1r semestre

Fins al 30 de novembre de 2019

2n semestre

Fins al 12 d’abril de 2020

Estiu

Fins al 31 de maig de 2020

 

6) FIRMA DE L’ACORD DE PRÀCTIQUES:

I en un termini de 5 dies lectius des de la sol·licitud, la validació (signatura) de l'acord de pràctiques l'han de fer, a través d'UACloud > Pràctiques > e-Administració, les tres parts implicades en aquest ordre: primer ho ha de fer l'estudiant, després la tutora o el tutor d'empresa i, finalment, la tutora o el tutor UA.

Les tres parts implicades rebran per correu electrònic les indicacions oportunes per a revisar i signar l'acord de pràctiques en línia. Pots consultar més informació en el següent enllaç: Guies per a gestions en UACloud.

Una vegada formalitzat l'acord de pràctiques NO S'ADMETRAN RENÚNCIES excepte en casos de força major. L'acord de pràctiques és un contracte i, com a tal, compromet a les parts que ho signen.

 

7) AVALUACIÓ:

 Per a l'avaluació de l'assignatura Pràctiques externes es tindrà en compte:

 • Memòria de les pràctiques presentada per l'alumnat. La presentació de la memòria és preceptiva per a ser avaluat.
 • Avaluació de l'alumnat en pràctiques per part de la tutora o del tutor extern
 • I el que la tutora o el tutor acadèmic establisca en la guia docent de l'assignatura Pràctiques externes de cada titulació (apartat Avaluació).

Per a consultar les convocatòries en les quals es qualificarà a l'estudiant depenent de quan finalitze les pràctiques i entregue la memòria de pràctiques, veure la taula superior.

Per a consultes acadèmiques dirigeix-te a la teua tutora o al teu tutor acadèmic a través del correu electrònic.

Per a consultes de gestió dirigeix-te a l'Oficina de Pràctiques a través del correu practiques.lletres@ua.es o a través de formulari en Contacte.

Inici

Tutores i tutors acadèmics

Per a la realització de les pràctiques externes comptaràs amb el suport d'una tutora o d'un tutor acadèmic en la UA.

Pots consultar l'apartat d'Equip Tutorial per a conèixer qui serà la persona que et tutoritzarà les pràctiques.

En l'empresa/institució també comptaràs amb l'ajuda d'una tutora o d'un tutor que t'informarà i orientarà en tot el que hi ha relacionat amb les pràctiques que faràs.

Inici

Supervisió i avaluació de les pràctiques externes

Les pràctiques externes curriculars seran supervisades per una tutora o un tutor acadèmic de la Universitat d'Alacant i per una tutora o un tutor de l'empresa/institució col·laboradora, tots dos realitzaran el seguiment de les teues pràctiques.

Una vegada acabades les pràctiques, la tutora o el tutor de l'empresa i institució haurà d'emplenar l'informe d'Avaluació de l'alumnat en pràctiques.

A més, una vegada acabat el període de pràctiques, has de presentar a la tutora o al tutor acadèmic una memòria en el termini de temps establit. La data límit per al lliurament de la memòria serà la que establisca la tutora o el tutor acadèmic per a cada període. Pots conèixer les pautes generals d'elaboració de la memòria, així com el contingut ací. De totes maneres la teua tutora o el teu tutor et proporcionarà instruccions precises en funció del programa formatiu.

La tutora o el tutor acadèmic de la universitat farà l'avaluació final tenint en compte l'avaluació de les pràctiques externes de l'empresa/institució, la Memòria de l'estudiant, i el seguiment fet durant la tutela.

Inici

Obtenció del Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual

Algunes entitats/empreses/institucions poden demanar-vos, amb caracter previ a la vostra incorporació a les pràctiques, un Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual si aneu a tenir un contacte habitual amb menors o discapacitats.

Conforme el que es disposa en la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, i la Llei 45/2015, de voluntariat, s'estableix l'obligació que s'aporten certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.

Pots obtenir el teu certificat en: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos.

És important que el sol·licites amb anterioritat a l'inici de les teues pràctiques perquè pugues incorporar-te amb normalitat a les mateixes en la data prevista.

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE L'ACREDITACIÓ DE LA MANCA DE DELICTES DE NATURALESA SEXUAL, PER ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT QUE REALITZEN DURANT EL PRESENT CURS ACADÈMIC 2018-19, PRÀCTIQUES CURRICULARS O EXTRACURRICULARS EN ENTITATS ON ES TREBALLE AMB MENORS

Inici

Assegurances

¿Hi ha alguna assegurança per a les pràctiques externes curriculars?

Si eres menor de 28 anys, tens la cobertura de l'assegurança escolar obligatoria que ve inclosa en el rebut de la matrícula ordinària.

Si eres major de 28 anys, has de concertar l'assegurança d'accidents que cobrisca les possibles lesions que pots tenir durant les pràctiques. Per a fer-ho has de triar qualsevol de les assegurances voluntàries que ofereix la Universitat d'Alacant, en el cas que no indiques res en el moment de la matrícula et subscriurem l'assegurança de menor import.

A més, la Universitat d'Alacant té contractat una assegurança de responsabilitat civil que abona directament la Universitat a través del Vicerectorat d'Estudiants. Sobre aquest segur tens més informació en la Normativa de pràctiques externes dins de Cobertura d'accidents i de responsabilitat civil durant les pràctiques.

¿I si les pràctiques es realitzen en l'estranger?

Si les practiques es realitzen en l'estranger, la Universitat d'Alacant, a través del Vicerectorat d'Estudiants, contractarà una assegurança de viatge i de responsabilitat civil que donarà cobertura, únicament durant el període necessari per a la realització de les pràctiques i en tot cas per un període màxim de dos mesos. Si les pràctiques han de tenir una durada superior als dos mesos, és l'estudiant el que es farà càrrec de l'ampliació de la pòlissa amb la mateixa cobertura, i el centre s'assegurarà que així siga, amb caràcter previ a l'inici de les pràctiques.

Inici