Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Facultat de Filosofia i Lletres. Oficina de pràctiques

NORMATIVA

 

NORMATIVA PRÀCTIQUES EXTERNES

 

Normativa reguladora de les pràctiques externes

Reglament de Pràctiques Externes de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant (Data d'aprovació: 23/11/2015).

Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

Normativa de la Universitat d'Alacant relativa a les Pràctiques Acadèmiques Externes (publicada en el BOUA de 27 de març de 2013).

Modificació de la normativa de la Universitat d'Alacant relativa a les Pràctiques Acadèmiques Externes (publicada en el BOUA de 3 de juliol de 2015).

Text del conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques. Model de l'acord de pràctiques annex al conveni.

 

Inclusió en el Règim General de la Seguretat Social d'estudiants en pràctiques amb remuneració

Des del 28 de juny de 2013 és de nou d'aplicació el RD 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació i que incloguen pràctiques formatives en empreses sense relació laboral i amb contraprestació econòmica.

La quantia de la cotització és única i s'estableix anualment per la Seguretat Social. L'any 2018 l'import és 46,52 euros mensuals, dels quals 39,58 euros són a càrrec de l'empresa o entitat on es fan les pràctiques i 6,94 euros a càrrec de l'estudiant, i que es descompten de la compensació que es rep.

En cas que les pràctiques siguen curriculars (una assignatura del pla d'estudis que corresponga) existeix una bonificació del 100% per a l'entitat col·laboradora en la cotització a la Seguretat Social des de l'1 d'agost de 2014 (Disposició Addicional 25è del Reial Decret 8/2014). El fet que existisca la bonificació no eximeix de l'obligació de donar d'alta i cotitzar per l'estudiant que realitza les pràctiques externes, encara que després l'import de la cotització siga bonificat.

Més informació


Cobertura d'accidents i de responsabilitat civil durant les pràctiques