Saltar apartados

Qualitat

SISTEMA DE QUALITAT DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES

La Facultat de Filosofia i Lletres compta amb un Sistema de Qualitat (SC), d'acord amb la proposta del programa AUDIT, certificat per l'ANECA en 2009 i revisat en anys posteriors, complint així, amb el que s'estableix en la Llei orgànica d'Universitats i els diferents decrets que la desenvolupen. Totes les titulacions oficials d'aquest centre estan sotmeses a un procés de seguiment, amb l'objectiu de garantir la millora dels programes formatius i el compliment de les expectatives dels grups d'interès. Amb aquest sistema, totes les titulacions són sotmeses a un procés de seguiment amb la finalitat d'assegurar la seua acreditació per part de l'AVAP i l'ANECA, una vegada que els títols van ser verificats en els anys 2009 i 2010.

Certificat ANECA de l'acreditació del SC de la Facultat de Filosofia i Lletres
Manual del SC de la Facultat de Filosofia i Lletres
Estructura de qualitat de la Facultat de Filosofia i Lletres
Accés a ASTUA

SEGUIMENT DE LA QUALITAT

La Universitat d'Alacant ha establit el procés pel qual els seus centres duen a terme el seguiment anual dels títols oficials, en els termes de la memòria verificada i conforme als requeriments de seguiment que per a la correcta acreditació, estableix l'RD 1393/2001, l'RD 86/2010 i la Resolució del 15 de desembre de 2010 de l'AVAP, per a elaborar el corresponent informe de seguiment anual de cadascun dels seus títols.

Des del curs 2010-2011, l'estructura de qualitat implantada en la Facultat de Filosofia i Lletres, integrada per diferents comissions (comissions de titulació, comissió de postgrau, comissió de garantia de qualitat) i agents de millora (Coordinació d'assignatura, coordinació de curs, coordinació de màster, tutors del Programa d'Acció Tutorial, etc.), realitzen una tasca de seguiment intern, atenció de les deficiències i implementació de les millores considerades per a cadascuna de les titulacions de grau i postgrau. En cada titulació s'emeten anualment diversos informes en relació amb el funcionament de les assignatures, dels diferents cursos, de l'atenció del PAT i dels representants de l'alumnat en les comissions de titulació. Tota aquesta informació constitueix un important cos informatiu amb el qual s'elaboren els informes de seguiment de cada semestre i l'informe de resultats de cada curs acadèmic en cada titulació i que serveix d'autoinforme per a efectuar l'avaluació externa per part de l'AVAP.

 

Calendari de treball curs 2020-2021
Flux dels informes de seguiment
Plantilles d'informes de seguiment de la qualitat

Informe d'assignatura

Informe de pràctiques externes

Informe de TFG-TFM

Informe de curs

Informe d'estudiants

Informe semestral de la titulació (Nou)

Cronograma de l'avaluació contínua

 

Informes de seguiment

Informes de la Comissió de Qualitat

Informe anual de seguiment del Centre PE03 (a partir del curs 2020-2021)

Informes de la Comissió de Pràctiques Externes i Mobilitat

Informes de seguiment dels títols oficials de Grau

Informes de seguiment dels títols oficials de Màster

Informes de seguiment de la Comissió de Màsters Universitaris

Informes de renovació de l'acreditació dels títols oficials de Grau

Informes de renovació de l'acreditació dels títols oficials de Màster


Seguiment de la qualitat en la gestió

Carta de serveis

Informe compliment de compromisos (Carta de serveis)

Enquesta clima laboral del PAS: any 2020 Secretaria; any 2020 Consergeria

Enquesta de satisfacció de la secretaria administrativa 2019

 

PROGRAMA D'ACCIÓ TUTORIAL (PAT)

El Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat i la Facultat de Filosofia i Lletres, a través de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), promou el Programa d'Acció Tutorial de la Universitat d'Alacant. Amb aquest projecte es pretén proporcionar a l'alumnat universitari orientació i suport en el seu desenvolupament personal, acadèmic, i professional, així com el facilitar la seua adaptació al context social universitari.

Per a fer-lo efectiu, la Facultat de Filosofia i Lletres compta amb professors tutors i estudiants tutors en cadascuna de les titulacions, amb professorat i alumnat amb una formació adequada i una dedicació específica, que es responsabilitzarà del desenvolupament de les diferents activitats i tasques planificades en aquest projecte.

En el curs 2013/2014 es va proposar ampliar el Programa d'Acció Tutorial als màsters oficials amb la finalitat de poder assegurar al conjunt d'els/les estudiants inscrits/as en aquestes titulacions un adequat assessorament i una pertinent orientació acadèmica i/o professional. La Facultat, per l'estret vincle que estableix entre la formació acadèmica universitària i la projecció professional aposta per adequar l'Acció Tutorial a cadascun dels perfils i de les necessitats de l'alumnat que la integra.  

Informació sobre el PAT
Enllaç al PAT de l'Institut de Ciències  de l'Educació (ICE)
Memòries de seguiment del PAT

PROJECTE XARXES

El Programa Xarxes d'investigació en docència universitària contribueix a crear un espai continu de desenvolupament professional del professorat universitari i de la comunitat universitària en general, basat en la pràctica reflexiva i el treball col·laboratiu, promovent el debat i disseny d'investigacions orientades a millorar la qualitat en l'ensenyament i l'aprenentatge universitari. Els equips docents de la Facultat de Filosofia i Lletres vénen participant activament en aquest programa desenvolupat des de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) en una àmplia varietat de línies d'investigació des de l'any 2002, la qual cosa ha contribuït considerablement no sols al disseny, planificació i implantació de les noves titulacions dins de l'Espai Europeu d'Educació Superior, sinó també a millorar aspectes com la col·laboració i coordinació docent, disseny de guies docents o materials i planificació d'activitats.

Projectes Xarxes en la Facultat de Filosofia i Lletres

 

 

 

 

Facultat de Filosofia i Lletres


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464