Saltar apartados

Legalització i Traducció de documents

LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS

 

Segons el país d'origen dels documents existeixen diferents tràmits per a dur a terme la legalització.

No s'exigeix cap tipus de legalització:

Per als documents expedits en els Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa

L'article 4 de l'Ordre ECD/2654/2015, de 3 de desembre, per la qual es dicten normes de desenvolupament i aplicació del Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel que fa als procediments per a l'homologació i declaració d'equivalència de títols estrangers d'educació superior, diu respecte a la legalització de documents per via diplomàtica o postil·la del Conveni de la Haia

"Aquest requisit no s'exigirà en els documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa".

Hi hauran d'anar acompanyats, si escau, de la còpia compulsada de la seua corresponent traducció al castellà (o valencià).

No serà necessària la legalització dels documents expedits en aquests països, però sí la traducció.

 

Postil·la del Conveni de la Haia:

La legalització de documents de països signants del Conveni de la Haia de 5 d'Octubre de 1961, s'ajustarà al que es preveu en aquest ("Boletín Oficial del Estado" de 25-9-78 i 17-10-78).

La informació corresponent a aquesta legalització haurà de ser facilitada per l'Autoritat o Serveis Consulars del país d'origen. Més informació en el Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació d'Espanya

 

Conveni Andrés Bello:

Els documents hauran de ser legalitzats per via diplomàtica, presentant-se en cadascun d'aquests llocs i per aquest ordre:

  • En el Ministeri d'Educació del país d'origen per a títols i certificats d'estudis i en el Ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.
  • En el Ministeri d'Afers exteriors del país on es van expedir aquests documents.
  • En la representació diplomàtica o consular d'Espanya en aquest país.

Els països que han subscrit el conveni són: Bolívia, Xile, Colòmbia, Cuba, l'Equador, Espanya, Mèxic, Panamà, Paraguai, el Perú, República Dominicana i Veneçuela.

 

La resta de països:

Tots els documents estrangers hauran de ser oficials i presentar-se degudament legalitzats per via diplomàtica. Aquesta legalització requereix:

  • El reconeixement per les autoritats del Ministeri d'Educació del país d'origen, de les signatures que figuren en el document original, quan es tracte de documents acreditatius d'estudis.

El reconeixement per les autoritats del Departament corresponent del país d'origen, de les signatures que figuren en el document original, quan es tracte de documents acreditatius de qualsevol altra circumstància.

  • Legalització pel Ministeri d'Afers exteriors del país d'origen, del reconeixement efectuat en el supòsit anterior.
  • Reconeixement de la signatura de l'anterior legalització per l'Agent Diplomàtic espanyol al país d'origen.
  • Reconeixement de la signatura d'aquesta autoritat pel Ministeri d'Afers exteriors espanyol.

Tots els documents que s'expedisquen pels serveis consulars del país estranger a Espanya, hauran de ser legalitzats pel Ministeri d'Afers exteriors espanyol.

 

TRADUCCIÓ OFICIAL DE DOCUMENTS

 

Atenent el que s'estableix en l'Article 15 de la Llei 39/15 d'1 d'Octubre de 2015, sobre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, "La llengua dels procediments tramitats per l'Administració General de l'Estat serà el castellà. No obstant l'anterior, els interessats que es dirigisquen als òrgans de l'Administració General de l'Estat amb seu en el territori d'una Comunitat Autònoma podran utilitzar també la llengua que siga cooficial en ella", quan es requerisca la traducció oficial d'un document expedit en un idioma estranger per les autoritats competents del país de procedència, la seua traducció haurà de realitzar-se en qualsevol dels dos idiomes oficials en la Comunitat Valenciana (valencià o castellà), a través dels següents mitjans:

  • a) Per qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger.
  • b) Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país que és ciutadà el sol·licitant o, en el seu cas, del de procedència del document.
  • c) Per traductor jurat degudament autoritzat o inscrit a Espanya.

La Universitat d'Alacant mitjançant del Centre Superior d'Idiomes disposa d'un servei de traducció oficial de documents (Tel. 965903793 o 965903940).

 

 

 

 

 

Facultat de Filosofia i Lletres Secretaria Administrativa


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464