Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Facultat de Filosofia i Lletres. Secretària Administrativa

Adaptació curricular

» Què és l'adaptació curricular
Les adaptacions curriculars són estratègies educatives per a facilitar el procés d'ensenyament-aprenentatge a l'alumnat amb necessitats educatives específiques.
Requisits de deure complir l'alumnat, dividit en dos grups:
Primer grup que es gestiona inicialment des del Centre de Suport a l'Estudiant
  • Estudiants que acrediten un grau de discapacitat física, sensorial o psíquica, igual o superior al 33%. Aquesta condició s'acreditarà mitjançant la presentació del certificat en vigor emès pels organismes públics competents d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, o la normativa aplicable.
L'alumnat amb discapacitat incorporat a la Universitat d'Alacant a través dels programes "Erasmus", o similars, tindrà aquesta consideració a l'efecte d'aquesta normativa.
  • Estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu (NEAE). En aquests casos, les alteracion és del seu estat de salut (congènita o sobrevinguda) hauran de ser acreditades pels organismes facultatius corresponents a través dels informes i les certificacions oportunes.
Segon grup que es gestiona directament en la Facultat
  • Estudiants que acrediten la condició d'esportista d'elit d'acord amb el que es disposa en el Decret 13/2006 , sobre els Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana; els qui tinguen acreditada la condició d'esportistes d'Alt Nivell o d'Alt Rendiment segons el que es disposa en Reial decret 971/2007, sobre esportistes d'Alt Nivell i Alt Rendiment, o la normativa aplicable; així com a les i els esportistes que formen part del club esportiu de la UA, o bé representen a la UA en els campionats autonòmics d'esport Universitari, campionat d'Espanya o campionats europeus.
  • Estudiants que acrediten la condició de víctima de violència de gènere, d'acord amb el que es disposa en Llei 7/2012 integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, o la normativa aplicable.
  • Estudiants que acrediten, per l'organisme corresponent, situacions d'embaràs, part, adopció i acolliment.
  • Estudiants que acrediten, mitjançant presentació del llibre de família, tenir al seu càrrec filles o fills menors de tres anys o acrediten tenir reconeguda la condició de persona cuidadora de familiar dependent en els termes previstos en la Llei 39/2006, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, o la normativa aplicable.
  • Estudiants que acrediten, mitjançant presentació de l'Alta en la Seguretat Social i contracte laboral amb una antiguitat mínima de tres mesos, tenir una jornada laboral incompatible amb l'assistència a classe.
  • Estudiants que actuen en representació de la Universitat d'Alacant o assistisca als òrgans de govern dels quals forme part, d'acord amb el preceptuat en l'art. 175 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant . En aquest cas, l'assistència es justificarà mitjançant certificat emès pel secretari o secretària de l'òrgan corresponent.
  • Estudiants que participen en tornejos o actuacions culturals i acadèmiques en representació a de la Universitat d'Alacant. En aquest cas, l'assistència es justificarà mitjançant certificat emès per l'organisme organitzador de l'esdeveniment.
  • Estudiants que participen en programes de mobilitat, en aquest cas serà el tutor o tutora acadèmic qui realitze les certificacions pertinent.

Termini

En general durant les dues primeres setmanes de començament del curs o del semestre, encara que pot ser fora d'aquest termini si es dóna una situació sobrevinguda.
Se sol·licita a través d'UACloud CV, des del mòdul Suport a l'Estudiant.

 

 

Inici