Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Facultat de Filosofia i Lletres. Secretària Administrativa

Canvi de Torn / Grup

NORMATIVA CANVI DE GRUP/TORN
FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
(Aprovada en Junta de Facultat 03/04/2017)

La present normativa regula el procediment mitjançant el qual, l'alumnat de les titulacions de la Facultat de Filosofia i Lletres sol·licita el canvi de grup d'una, diverses o totes l'assignatures matriculades i els criteris per a resoldre aquestes sol·licituds.

En el context d'aquesta normativa, quan totes les assignatures d'un curs disposen de grups de demà, grups de vesprada i/o grups amb docència en valencià, s'entendrà per torn cadascun d'aqueixos grups.

Quan una assignatura té més d'un grup d'activitat teòrica, la distribució d'estudiants en els diferents grups, pot realitzar-se de dues maneres:

- De manera automàtica, atesa la lletra del DNI de l'estudiant o a la capacitat que tinguen els diferents grups.

- Per elecció de l'estudiant.

En el moment de realitzar la matrícula, l'estudiant haurà de triar el grup d'activitat teòrica al qual desitja incorporar-se en cada assignatura, sempre que els grups siguen elegibles i hi haja places vacants.

Els qui en el procés de matrícula no hagen pogut triar el grup/torn desitjat, podran sol·licitar el canvi si compleixen alguna de les circumstàncies contemplades en la present normativa.

Procediment

1. L'estudiant podrà modificar el grup de les assignatures matriculades en qualsevol moment a través del programa d'automatrícula, dins del termini oficial de matrícula i sempre que els grups siguen elegibles i existisquen places vacants.

2. No obstant això de manera excepcional, es podran atendre sol·licituds de canvi de grup/torn en funció de la capacitat de cada grup d'assignatura. Tals casos estaran justificats, necessàriament, per alguna de les següents circumstàncies:

 • No haver obtingut plaça en el mateix torn en totes les assignatures del mateix curs, sempre que se sol·licite el torn en el qual es tinga matriculades més de la meitat de les assignatures de formació bàsica o/i obligatòries del curs en qüestió.

 • Patir una discapacitat, degudament acreditada, que dificulte l'assistència a classe en l'horari assignat. S'haurà d'aportar justificant facultatiu en el qual figure la impossibilitat d'acudir a l'horari establit.

 • Presentar necessitats específiques d'adaptació educativa acreditades i certificades pel CAU de la UA.

 • Tenir la condició d'esportista d'elit, d'alt nivell o d'alt rendiment, sempre que el canvi es justifique per motius esportius. S'haurà d'aportar el butlletí oficial corresponent o certificació del Servei d'Esports de la Universitat d'Alacant.

 • Acreditar la condició de víctima de violència de gènere.

 • Tenir a càrrec fills o filles menors de tres anys o tenir acreditada la condició de persona cuidadora de familiar dependent.

 • Acreditar motius laborals, sempre que la jornada laboral supere les 20 hores setmanals i que aquesta jornada siga incompatible amb l'assistència a classe. Per a acreditar aquestes circumstàncies s'aportarà un informe de vida laboral expedit per l'I.N.S. S., i una còpia del contracte de treball segellat per l'INEM en la qual figure la jornada laboral.

3. No tindrà consideració de circumstància que justifique el canvi de grup/torn:

 • La coincidència d'horari en assignatures de diferents cursos.

 • Incompatibilitat d'horaris de transport.

 • Simultaneïtat amb altres estudis, excepte els oferits com a programes simultanis en la Universitat d'Alacant.

 • Cap altra causa que la detallada en el punt 2

4. En cas de sol·licitar canvi de torn s'ha de tenir en compte el següent:

 • El canvi de torn es farà efectiu per a totes i cadascuna de les assignatures del curs en el qual el canvi siga concedit.

 • La resolució només afectarà el curs acadèmic per al qual se sol·licita el canvi.

Sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en els terminis que s'establisquen per a cada curs acadèmic, a través d'UACloud.

Els canvis de grup se sol·licitaran per assignatures, mentre que els canvis de torn se sol·licitaran per curs.

Terminis

 • Estudiants que inicien estudis de Grau (matriculats al juliol): Pots sol·licitar-ho des del dia 29 de juliol  i fins al dia 8 de setembre de 2020.
 • Estudiants que inicien estudis de Grau (matriculats al setembre): Pots sol·licitar-ho des del dia 3 de setembre  i fins al dia 8 de setembre de 2020.
 • Estudiants que continuan estudis de Grau: Pots sol·licitar-ho des del dia 29 de juliol i fins al dia 8 de setembre de 2020. No es podrà sol·licitar per a assignatures de la convocatòria extraordinària de desembre.

Resolució

Les sol·licituds de canvi de grup/torn seran resoltes per una Comissió acadèmica que estarà formada per: degà/a, o persona en qui delegue, i els qui assumisquen la responsabilitat de les àrees d'Ordenació Acadèmica i Alumnat en la Facultat així com, el president o presidenta de la Delegació d'Estudiants i un o una representant de la Secretaria administrativa.

La resolució es produirà en un màxim de 7 dies a partir de l'endemà a la finalització del termini de sol·licitud. Totes les sol·licituds lliurades fora dels terminis establits seran denegades, excepte en els casos en els quals s'acredite ser víctima de violència de gènere que podran sol·licitar el canvi en qualsevol moment del curs acadèmic.

Els canvis de grup/torn concedits s'introduiran en l'expedient de cada sol·licitant i s'hauran de consultar en la intranet UACloud. Es notificaran les resolucions denegatòries, indicant la causa de denegació.

Contra la resolució de canvi de grup/torn, es podrà presentar reclamació mitjançant escrit dirigit al degà o degana.