Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Facultat de Filosofia i Lletres. Secretària Administrativa

Normativa i sol·licitud use de material informàtic

La Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant es fa càrrec com a responsable i usuari principal dels ordinadors portàtils adquirits, en el seu moment, amb càrrec al pressupost de la Facultat i que es detallen en Ordinadors portàtils de suport a la docència

La utilització de citat equip es regirà per la present NORMATIVA

Art. 1.- OBJECTIUS

Els objectius fonamentals als quals es destina l'equip informàtic són la investigació científica i la docència per part del personal docent i investigador de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant.

Art. 2.- ORGANO RECTOR

Un comitè compost pel Degà, el Vicedegà d'Infraestructures i per l'Administrador de Centre vetlarà pel correcte funcionament de l'equip informàtic. Entre les competències d'aquest comitè destacaran:

 • Distribuir els temps d'utilització del material de l'equip informàtic entre la investigació i la docència.
 • Triar entre els seus membres un coordinador responsable del material de l'equip informàtic.
 • Determinar entre les sol·licituds presentades per a utilització del material de l'equip informàtic, quins són acceptades i els temps assignats.

Art. 3.- DE LA GESTION I ÚS DE L'EQUIP INFORMATICO

L'equip estarà depositat en el Deganat.

Per a poder accedir a l'ús de l'equip informàtic, el personal docent i investigador haurà de presentar, amb un mínim de tres dies d'antelació, una SOL·LICITUD en la qual s'inclouran les següents dades i documents:

 • Nom de l'usuari i categoria.
 • Departament al qual pertany.
 • Ús al qual es destinarà el material sol·licitat.
 • Període d'utilització, que serà d'un màxim de quinze dies, prorrogable a altres quinze només el mes d'agost.

En el cas que es faça ús de l'Equip fora de la Facultat, serà imprescindible una declaració jurada de l'usuari, on es compromet a a fer ús correcte de l'Equip i a vetlar per la seua integritat, responsabilitzant-se dels danys ocasionats per mal ús, accident o sostracció. Si s'estableix que el responsable siga el Departament al qual pertany l'usuari, haurà de presentar-se, a més, un compromís del Director del mateix en el qual es faça constar l'acceptació d'aquesta Normativa i el pagament, cas que n'hi haja, de les despeses derivades del trencament, perduda o robatori del material de l'Equip Informàtic durant la seua utilització per l'usuari adscrit al Departament.

A l'efecte d'una correcta gestió de l'Equip Informàtic, s'obrirà i actualitzarà oportunament per part del Comitè un llibre de registre on s'inscriuran les següents dades:

 • Nom de l'usuari.
 • Departament al qual pertany.
 • Material de l'Equip Informàtic sol·licitat.
 • Període d'utilització, indicant dia i mes de préstec i de devolució.
 • Ús al qual ha sigut destinat el material.

Atès que les finalitats de la Facultat no són lucratius, la utilització de l'Equip Informàtic per part de docents i investigadors de la Facultat serà gratuïta, excepte en el cas apuntat de danys o pèrdues, ja previst en aquesta Normativa.

Les despeses originades per l'ús de l'Equip Informàtic seran a càrrec de la Facultat de Filosofia i Lletres, que està obligada a incloure una partida en el seu pressupost destinada a tal fi.

 
 
 
Lorem Ipsum és simplement el text de farciment de les impremtes i arxius de text. Lorem Ipsum ha sigut el text de farciment estàndard de les indústries des de l'any 1500, quan un impressor (N. del T. persona que es dedica a la impremta) desconegut va usar una galeria de textos i els va mesclar de tal manera que va aconseguir fer un llibre de textos especimen. No sols va sobreviure 500 anys, sinó que tambien va ingressar com a text de farciment en documents electrònics, quedant essencialment igual a l'original. Va ser popularitzat en els 60s amb la creació de les fulles "Letraset", les quals contenian passatges de Lorem Ipsum, i més recentment amb programari d'autoedició, com per exemple Aldus PageMaker, el qual inclou versions de Lorem Ipsum.