Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Facultat de Filosofia i Lletres. Secretària Administrativa

Procediment de sol·licitud i tramitació del títol

Sol·licitud del títol

El/la estudiant sol·licitarà l'expedició del títol universitari oficial que haja cursat en aquesta Universitat, a través de les aplicacions UA Cloud (Campus Virtual).

El tràmit electrònic  només estarà disponible  per a les titulacions corresponents a Grau, Màster i Doctorat incloses en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior. No estarà disponible per a la resta de les antigues titulacions que hauran de seguir amb el procediment de sol·licitud anterior.

El/la estudiant iniciarà el tràmit entrant en les aplicacions UA Cloud i seleccionant l'aplicació eAdministración. Dins d'aquesta aplicació seleccionarà Tràmits, i en l'apartat Acadèmics punxarà en  Sol·licitud del Títol Oficial.

Li apareixerà una pantalla amb tota la Informació Important sobre el procediment de sol·licitud. El/la estudiant haurà de llegir-la detingudament i confirmar marcant la casella corresponent que l'ha llegida, entès i accepta aquesta normativa.

A continuació a l'estudiant se li mostrarà el Formulari de Sol·licitud, on seleccionarà els estudis per als quals sol·licitarà el títol i haurà d'emplenar únicament les dades del correu electrònic, en el cas que es vulga rebre les notificacions en un correu diferent al correu de la UA de l'estudiant, i el número telèfon per al cas que sorgisca alguna incidència. En aquest correu electrònic és on se li realitzaran a l'estudiant les notificacions corresponents a la tramitació del seu  títol.

En la següent pantalla, de Confirmació de Dades Personals, se li mostrarà les dades necessàries per a la sol·licitud del títol, el /l'estudiant ha de revisar-los i assegurar-se que són correctes (revisant majúscules/minúscules, guions, titlles/accents, etc), sent el seu Document d'Identitat el document de referència per a la revisió, tal com indica la legislació vigent (Art.17.1b del Real Decreto1002/2010). 

IMPORTANT: El/la estudiant serà el/la responsable que les seues dades siguen correctes i les incidències que puga haver-hi haurà d'esmenar-les en la Secretaria del seu Centre, abans de continuar amb el procediment.

En el cas que el/la estudiant no indique res i es reclame posteriorment la reimpressió del títol per a corregir l'error o l'omissió corresponent, la Universitat d'Alacant declina qualsevol responsabilitat, i haurà de ser el/la estudiant el que assumisca el cost de les taxes de reimpressió.

En el cas, que siguen correctes, el/la estudiant sol·licitarà el títol punxant en el botó "CONFIRMAR", en aqueix moment, es generarà el rebut de taxes d'expedició del títol. El/la estudiant podrà pagar el rebut en aqueix instant o deixar-lo per a més tard.

En el moment, en què pague les taxes s'iniciarà el procés per a l'obtenció  del títol oficial. Si el pagament es realitza durant els períodes vacacionals de la UA (nadal, setmana santa i agost), el procés per a l'obtenció del títol s'iniciarà el primer dia hàbil després de les vacances.

Lliurament del certificat supletori provisional

Quan el Ministeri d'Educació assigne el número de registre nacional del titulat, la Universitat d'Alacant expedirà, en format electrònic, una certificació supletòria provisional que substituirà al títol i gaudirà d'idèntic valor a l'efecte de l'exercici dels drets a ell inherents. Aquesta certificació inclourà les dades essencials que han de figurar en el títol corresponent, el número de registre nacional de titulats universitaris oficials i estarà signada pel Rector.

L'estudiant podrà descarregar-se el document en el moment en què reba una notificació a través de les aplicacions UA Cloud (Campus Virtual), se li notificarà també  a través del correu electrònic indicat en el formulari de sol·licitud. Per a descarregar-se el document haurà d'entrar en les aplicacions UA Cloud (Campus Virtual) i punxar en la notificació on podrà imprimir-se la Certificació.

Lliurament del títol

En el moment en el qual el títol estiga disponible, se li notificarà a l'estudiant, mitjançant correu electrònic dirigit a l'adreça indicada així com a l'adreça de correu electrònic de la UA de l'estudiant ( xxxxx@alu.ua.es).

La legislació vigent (art. 6, apartat 1 i 2 de l'Ordre Ministerial de 8 de juliol de 1988, BOE de 13 de juliol del 88) preveu les següents modalitats de lliurament del títol:

 • Ho pot arreplegar l'interessat, prèvia presentació del Document d'Identitat original.

 • L'interessat pot autoritzar una altra persona, mitjançant poder notarial.

   • Pot sol·licitar el seu enviament a les Delegacions o Subdelegacions del Govern, Ambaixades o Consolats Generals més pròximes al seu lloc de residència. L'enviament es realitzarà per correu postal certificat. Si tria aquesta  opció l'estudiant assumirà els riscos per pèrdua que es puga ocasionar, assumint en el seu cas, les taxes de reimpressió.

    -L'enviament del títol esdevinga la taxa que, a aquest efecte, contempla la Llei 7/2014, de 22 de desembre de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització DOCV 06/08/2019

    ·Enviaments amb destinació Espanya: 15 euros,

    ·Enviaments amb destinació Europa: 30 euros,

    ·Enviaments amb destinació altres països: 50 euros.

    -En el cas que el rebut tinga algun tipus de descompte, els efectes no seran vàlids fins que s'aporte la documentació justificativa. Es podran aplicar a l'import de les taxes públiques els següents descomptes:

                   .Família nombrosa general o família monoparental general(50%).

    ·Família nombrosa especial o família monoparental especial (100%)

    ·Discapacitat igual o superior al 33% (100%)

    ·Víctima de bandes armades i elements terroristes o víctimes de la violència de gènere (100%).

     

    La sol·licitud d'enviament postal es realitzarà  presentant el següent imprès emplenat, juntament amb una còpia del seu Document d'Identitat.Tota la documentació ha d'estar escanejada en un únic arxiu, l'arxiu haurà de ser anomenat amb els  Cognoms, Nom del sol·licitant.

    La documentació  es presentarà adjuntant-la en el formulari que apareix en punxar  en Contacta amb nosaltres-2.

     

    Una vegada rebuda la seua petició, es generarà la taxa d'enviament del títol i se li remetrà a l'adreça de correu electrònic que apareix en el formulari emplenat. Aquesta sol·licitud no serà efectiva fins que no es realitze l'abonament de la taxa. Els enviaments de títols es realitzaran una vegada al mes

 

El/la estudiant tindrà un termini de 5 anys des de la data de pagament de les taxes d'expedició del títol per a la seua recollida. Passat aquest termini, podran ser destruïts, segons indica la legislació vigent.