Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Facultat de Filosofia i Lletres. Secretària Administrativa

Reconeixement de crèdits

Descripció de reconeixement de crèdits

S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, així com l'experiència laboral i professional acreditada. El concepte de "reconeixement" ha substituït, en els estudis de grau, a l'antic concepte de convalidació/adaptació.

Normativa de la Universitat d'Alacant de Reconeixement i Transferència de Crèdits en  Estudis Oficials.

El reconeixement de crèdits ha de respectar les següents regles:

 • Que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

 • Que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

 • Que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En el cas particular dels ensenyaments de grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:

 • Sempre que el títol al qual es pretenga accedir pertanga a la mateixa branca de coneixement, serà objecte de reconeixement tota la formació bàsica pròpia d'aquesta branca.

 • Seran també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles altres matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement pertanyent al títol al qual es pretén accedir.

Es podrà presentar la sol·licitud de reconeixement a través de formulari on-line en els terminis establits per aquesta Facultat.

Una vegada presentada la teua sol·licitud juntament amb tota la documentació necessària s'inicia el tràmit administratiu corresponent.

La comissió de Reconeixements i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients resoldrà sobre aquestes sol·licituds en el termini màxim d'un mes, comptats a partir del dia que finalitze el termini de presentació de sol·licituds

Atenent el que s'estableix en l'Article 15 de la Llei 39/15 d'1 d'Octubre de 2015, sobre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, "La llengua dels procediments tramitats per l'Administració General de l'Estat serà el castellà. No obstant l'anterior, els interessats que es dirigisquen als òrgans de l'Administració General de l'Estat amb seu en el territori d'una Comunitat Autònoma podran utilitzar també la llengua que siga cooficial en ella", cuando es requerisca la traducció oficial d'un document expedit en un idioma estranger per les autoritats competents del país de procedència, la seua traducció haurà de realitzar-se a qualsevol dels dos idiomes oficials en la Comunitat Valenciana 

  a.- Per qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger.

  b.- Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país que és ciutadà el sol·licitant o, en el seu cas, del de procedència del document.

  c.- Per traductor jurat degudament autoritzat o inscrit a Espanya.

La Universitat d'Alacant a través del Centre Superior d'Idiomes disposa d'un servei de traducció oficial de documents ( Tel. 965903793 o 965903940)

 • Sol·licitud d'accés per reconeixement.

 • Fotocòpia del DNI

 • Original i fotocòpia del document acreditatiu de la nota d'accés a la universitat.

 • Certificat acadèmic oficial. En cas d'estudis procedents de la UA, és suficient una fitxa informativa de l'expedient segellada per la secretaria corresponent, per a la resta d'orígens és necessari el Certificat acadèmic oficial.

 • Programes o guies docents de l'any en què van ser superades, de les assignatures d'origen que sol·licita reconèixer, segellades per la Universitat corresponent (en cas d'estar publicats en internet, serà suficient que l'o l'estudiant indique l'adreça web). Si no consta l'any o consta un altre diferent, el departament o centre corresponent haurà de fer una diligència en la qual es faça constar que els continguts són els mateixos que els de l'any acadèmic en què l'o l'estudiant va aprovar l'assignatura.

 • En el cas d'estudis de grau, pla d'estudis on conste la branca de coneixement a la qual pertany la titulació d'origen i denominació de la matèria a la qual pertanyen les assignatures de formació bàsica (en cas d'estar publicats en internet, serà suficient que l'o l'estudiant indique l'adreça web).

 • Sol·licitud de reconeixement.

 • Certificat acadèmic oficial. En cas d'estudis procedents de la UA, és suficient una fitxa informativa de l'expedient segellada per la secretaria corresponent, per a la resta d'orígens és necessari el Certificat acadèmic oficia

 • Programes o guies docents, de l'any en què furs superades, de les assignatures d'origen que sol·licita reconèixer, segellades per la Universitat corresponent (en cas d'estar publicats en internet, serà suficient que l'o l'estudiant indique l'adreça web). Si no consta l'any o consta un altre diferent, el departament o centre corresponent haurà de fer una diligència en la qual es faça constar que els continguts són els mateixos que els de l'any acadèmic en què l'o l'estudiant va aprovar l'assignatura.

 • En el cas d'estudis de grau, pla d'estudis on conste la branca de coneixement a la qual pertany la titulació d'origen i denominació de la matèria a la qual pertanyen les assignatures de formació bàsica (en cas d'estar publicats en internet, serà suficient que l'o l'estudiant indique l'adreça web).

Tota la documentació necessària ha d'estar traduïda i legalitzada oficialment segons el país de procedència.

 • Sol·licitud d'accés per reconeixement.

 • Original i fotocòpia del passaport o número d'identificació estrangers (NIE)

 • Certificació Acadèmic Oficial dels estudis universitaris cursats, i en el qual conste: denominació dels estudis, especificant si són oficials i de nivell universitari, i d'altra banda, l'escala de qualificacions, indicant necessàriament: la nota mínima per a superar l'assignatura, les franges numèriques que indiquen els nivells d'assoliments .

 • Programes de les assignatures de les quals demana reconeixement on consten les hores lectives o els crèdits ECTS.

 • Pla d'Estudis.

 • Declaració jurada de no haver sol·licitat homologació del títol a través del Ministeri d'Educació.

 • Rebut de taxes per l'estudi del reconeixement pagat (pot arreplegar-se en la secretaria de la facultat o sol·licitar-se mitjançant el formulari on-line)

 • Declaració d'equivalència de nota mitjana de l'expedient acadèmic d'estudis universitaris cursats a l'estranger, sol·licitat en el Ministeri d'Educació i Formació Professional

* Podran presentar-se en la seua llengua original només en el cas que la llengua en el qual estan siga la mateixa llengua estrangera del grau de destinació, però sempre degudament legalitzat.

Per a més informació sobre el procediment d'homologació de títols i estudis estrangers, pots contactar amb:

La Unitat d'Educació de la Subdelegació del Govern a Alacant, que és la unitat administrativa responsable de tramitar les sol·licituds d'homologació de títols i estudis estrangers -universitaris i no universitaris- remetent-les bé al Ministeri d'Educació i Formació Professional bé al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Es pot contactar amb aquesta Unitat d'Educació en el següent correu electrònic com a via preferent: educació.alicante@correo.gob.es

O bé, acudir a les seues oficines en horari d'informació al públic per a homologació i convalidació d'estudis

C/ Passeig de Federico Soto núm. 11,  Alacant.

També consultar en la pàgina corresponent a estudis universitaris

 

Tota la documentació necessària ha d'estar traduïda i legalitzada oficialment segons el país de procedència.

 • Sol·licitud  per reconeixement.

 • Certificació Acadèmic Oficial dels estudis universitaris cursats, degudament legalitzat i traduït per traductor jurat* i en el qual conste:

 1. Denominació dels estudis, especificant si són oficials i de nivell universitari

 2. Escala de qualificacions, indicant necessàriament: la nota mínima per a superar l'assignatura, les franges numèriques que indiquen els nivells d'assoliments

 • Programes de les assignatures de les quals demana reconeixement on consten les hores lectives o els crèdits ECTS. Degudament legalitzats i traduïts per un traductor jurat*.

 • Pla d'Estudis. Degudament legalitzats i traduïts per un traductor jurat*.

 • Declaració jurada de no haver sol·licitat homologació del títol a través del Ministeri d'Educació.

 • Rebut de taxes per l'estudi del reconeixement pagat (pot arreplegar-se en la secretaria de la facultat o sol·licitar-se mitjançant el formulari on-line)

 •  Declaració d'equivalència de nota mitjana de l'expedient acadèmic d'estudis universitaris cursats a l'estranger, sol·licitat en Ministeri d'Educació i Formació Professional

* Podran presentar-se en la seua llengua original només en el cas que la llengua en el qual estan siga la mateixa llengua estrangera del grau de destinació.

 • Sol·licitud de reconeixement.

 • Vida laboral

 • Certificat de l'empresa on queden especificades les tasques realitzades i degudament signat i segellat per aquesta.

Si la totalitat o part de la documentació no és espanyola ha de ser traduïda i legalitzada segons el país de procedència.

IMPORTANT:  Si sol·licitaràs el reconeixement de les pràctiques  has de tenir en compte  que:

 • No has de matricular-te de l'assignatura de Pràctiques Externes del teu estudi.

 • El nombre de crèdits reconeguts no computa per al nombre de crèdits requerits per a sol·licitar Beca al curs següent.

 • Pel reconeixement de l'assignatura "Pràctiques Externes" hauràs d'abonar el 100% del valor del crèdit encara que sigues becari.

 • Aquest reconeixement figurarà en l'expedient acadèmic amb la qualificació d'APTE.

Programa de simultaneïtat amb les següents titulacions:

Terminis

La Facultat estableix tres terminis ordinaris a l'any per a sol·licitar reconeixement de crèdits:

Un primer termini del 15 de març al 15 de maig per a sol·licitar accés per reconeixements, i els efectes dels quals es reflectiran en l'expedient en el següent curs acadèmic.

El següent o següents terminis es determinarà i publicarà cada any, segons el que establisca el Calendari Acadèmic de la Universitat d'Alacant per als estudis oficials regulats en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (modificat pel RD 861/2010, de 2 de juliol i pel RD 43/2015, de 2 de febrer).

Consulta terminis ací

Pagament de taxes

Pagament del 25% de l'import del crèdit per a totes les assignatures reconegudes.

Queden exclosos d'aquest pagament del 25%, els reconeixements d'assignatures que siguen formació bàsica i que procedisquen de titulacions sense finalitzar de la Universitat d'Alacant la branca de coneixement de la qual coincidisca amb la de la titulació de destinació. Han de ser assignatures de formació bàsica en el pla d'origen.

Pagament del 100% de l'import del crèdit per a reconeixements procedents d'experiència professional o laboral.En el cas d'estudiants procedents d'universitats estrangeres, a més d'aquesta taxa del per el crèdit reconegut,  hauran d'haver abonat al costat de la sol·licitud una taxa per l'estudi de l'expedient.

Consulta les taxes per a aquest curs ací.

Modificació matrícula

L'alumnat té un termini de 10 dies, a comptar des de la recepció de la notificació, per a modificar la seua matrícula d'acord amb  el resultat del reconeixement, i només en els següents suposats:

 • En el cas que com a resultat del reconeixement s'hagen eliminat assignatures de la seua matrícula, l'o l'estudiant podrà afegir el mateix nombre de crèdits que se li haja eliminat.

 • En el cas que s'haja denegat una sol·licitud de reconeixement d'assignatures, l'o l'estudiant podran incorporar a la seua matrícula aquestes assignatures.

Terminis de sol·licitud

PRIMER TERMINI CURS 2020/21

 • Del 29 de juliol al 8 de setembre de 2020

SEGON TERMINI CURS 2020/21

 • Del 10 al 30  de setembre de 2020

TERMINI EXCLUSIU PER A l'ADMISSIÓ EN PROGRAMES SIMULTANIS

 • Del 15 de juliol al 7 de setembre de 2020

ADMISSIÓ ESTUDIANTS A l'octubre

 • Per als alumnes que siguen admesos durant el mes d'octubre podran sol·licitar reconeixements des de l'1 al 30 d'octubre de 2020.

 

Reconeixement a l'efecte de beques

Els alumnes que hagen sol·licitat beca i que obtinguen reconeixement de crèdits, a l'efecte de la tramitació de la seua beca han de tenir en compte que aquests poden modificar el tipus d'aquesta

En cas de produir-se qualsevol modificació en la matrícula, l'alumne ha de posar-lo en coneixement de la unitat de beques.

Reclamacions

L'alumnat podrà reclamar la resolució del reconeixement en els terminis establits presentant instància a través de Campus Virtual (e-admon/tràmits), tenint en compte el següent:

 • No es podran adjuntar nova documentació a la reclamació.

 • Només es podrà rebutjar la concessió d'un reconeixement en el cas que l'o l'estudiant no ho haja sol·licitat expressament.

Tornar inici