Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Facultat de Filosofia i Lletres. Secretària Administrativa

Reserva de salons de la Facultat

 
 

NORMATIVA REGULADORA

DE L'ÚS I RESERVA DELS ESPAIS GESTIONATS

PER LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES[1]

 

En els últims anys s'han incrementat substancialment les activitats acadèmiques i extraacadèmiques que es realitzen en els espais que gestiona la Facultat de Filosofia i Lletres, amb independència del Servei de Gestió d'Espais de la Universitat. Aquesta normativa té per objecte establir un protocol que permeta la reserva i ús d'aquests espais amb vista a la seua optimització.

Article 1. DELS ESPAIS GESTIONATS PER LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES

Els espais que gestiona la Facultat de Filosofia i Lletres són:

a)      L'Aula Magna de l'Edifici de Filosofia i Lletres II.

b)      El Saló de Graus de l'Edifici de Filosofia i Lletres III.

c)      La Sala de Juntes situada en el Deganat de la Facultat.

d)      Els laboratoris d'idiomes, que ja gaudeixen d'un reglament d'ús propi i queden exclosos d'aquesta normativa.

Protocol "AIGUA"

Article 2. DE LES ACTIVITATS A REALITZAR

 1. Les activitats a realitzar en els espais gestionats per la Facultat hauran de respectar els principis de la Universitat d'Alacant, tal com s'expressen en l'article 2 de l'Estatut de la UA.
 2. Tals activitats no podran tenir ànim de lucre i hauran d'estar destinades a la comunitat universitària, especialment a la vinculada a la Facultat de Filosofia i Lletres. Així mateix, hauran de ser activitats que per les seues especials característiques no puguen realitzar-se en altres espais de la Universitat (Juntes de Facultat, Concursos oposició, actes de defensa pública de tesis doctorals, treballs fi de grau o màster, conferències, congressos, jornades i seminaris, comissions de la Facultat, actes electorals...).

Article 3. PROCEDIMENT PER A la RESERVA

 1. Només podran sol·licitar la reserva dels espais gestionats per la Facultat el personal docent i investigador, el personal d'administració i serveis o els representants d'estudiants de la Universitat d'Alacant.
 2. Queda exclosa d'aquest procediment la reserva de la Sala de Juntes de Deganat, que es realitza des del propi Deganat.
 3. Per a la reserva haurà d'emplenar-se l'imprès que està disponible en la pàgina web de la Facultat (https://lletres.ua.es/va/secretaria2/documents/tramits-pdi/solicitud-de-reserva-de-espacios.pdf?noCache=1585914408784), on es faran constar les següents dades: responsable, espai a reservar, tipus d'activitat a realitzar, data o període de celebració i horari. Una vegada emplenat i signat per la persona responsable, haurà de ser lliurat en una de les consergeries de la Facultat.
 4. En cas d'existir dues peticions de reserva per a la mateixa data i espai tindran sempre prioritat les activitats proposades des de la Facultat de Filosofia i Lletres.
 5. En cas que existisquen dos o més peticions de reserva d'espais de la Facultat realitzades des de la pròpia Facultat de Filosofia i Lletres, la reserva es realitzarà segons el següent ordre de prioritat::
  1. Claustre o junta de facultat.
  2. Per a la resta d'actes acadèmics, el deganat gestionarà la negociació oportuna dels espais.
 1. Les peticions hauran de realitzar-se amb almenys una antelació de set dies, si es vol conservar la prioritat de la reserva.
 2. Des de Consergeria es confirmarà la disponibilitat de l'espai o, si és possible, es proposarà una alternativa. En cas de reclamació, aquesta haurà de dirigir-se al Vicedegà o Vicedegana amb competències en espais.
 3. Si, per qualsevol causa, el sol·licitant no anara a fer ús de l'espai reservat, haurà de comunicar-lo per escrit, amb la finalitat que puguen atendre's altres peticions. Si no es realitza aquesta comunicació, la Facultat podrà negar-li la reserva en futures ocasions.

 

(1)Aprovat en Junta de Facultat de 3 de novembre de 2014