Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Facultat de Filosofia i Lletres. Secretària Administrativa

Sol·licitud d'expedició del Suplement Europeu del Títol (SET)

Definició

El Suplement Europeu al Títol és el document que acompanya a cadascun dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, amb la informació unificada i personalitzada per a cada titulat universitari sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la seua titulació en el sistema nacional d'educació superior.

Aquest document està expressat en les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma valenciana (castellà i valencià) i en llengua anglesa. Es tracta, per tant, d'un document trilingüe en tots els seus extrems.

Contingut

El Suplement Europeu al Títol conté la següent informació:

     a) Dades de l'o de l'estudiant.

     b) Informació de la titulació.

     c) Informació sobre el nivell de la titulació.

     d) Informació sobre el contingut i els resultats obtinguts.

     e) Informació sobre la funció de la titulació.

     f) Informació addicional.

     g) Certificació del suplement.

     h) Informació sobre el sistema nacional d'educació superior

Termini de sol·licitud

La Universitat d'Alacant expedirà el SET als qui expressament el sol·liciten i es troben en condicions d'obtenir-lo d'acord amb el que es disposa pel RD 1044/2003.

Requisit previ a l'expedició del SET serà la sol·licitud per part de la persona interessada del seu respectiu títol universitari.

Taxes

Les taxes per dret d'expedició seran les fixades sobre aquest tema per la Generalitat Valenciana.

 

Descomptes

Es podran aplicar a l'import de les taxes públiques els següents descomptes, prèvia presentació de la documentació justificativa:

  • Família Nombrosa General (50%). S'ha de presentar original i fotocòpia, per al seu acarament, del títol actualitzat de Família Nombrosa.
  • Família Nombrosa Especial (100%). S'ha de presentar original i fotocòpia, per al seu acarament, del títol actualitzat de Família Nombrosa.
  • Discapacitat igual o superior al 33% (100%). S'ha de presentar certificació de tal circumstància i, si la discapacitat és menor del 65%, s'ha d'aportar també l'última renda.
  • Víctima de bandes armades o elements terroristes (100%). S'ha de presentar original i fotocòpia, per al seu acarament, del certificat del Ministeri de Defensa que acredite tal situació.

Procediment de sol·licitud

  1. L'alumnat ha de realitzar la sol·licitud a la Secretaria de la Facultat a través de formulari on-line. Serà necessari adjuntar, la sol·licitud del títol i/o del SET, degudament emplenada.
  2. La Secretaria del Centre li genera el rebut de taxes.
  3. Una vegada pagades les taxes corresponents, el lliurament del SET es realitza de forma centralitzada en la unitat de Títols.