Taxes per serveis acadèmics

TARIFES APLICABLES PER AL CURS 2020-2021, establides en els Annexos del Decret 106/2020, de 7 d'agost (DOGV 8881 de 13 d'agost)