Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Facultat de Filosofia i Lletres. Secretària Administrativa

Transferència de crèdits

Descripció

És el procés acadèmic-administratiu que té per objecte, a sol·licitud de l'alumnat, la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant, la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

La transferència de crèdits requereix la prèvia admissió de l'estudiant en l'estudi corresponent.

La universitat transferirà a l'expedient acadèmic dels seus estudiants tots els crèdits obtinguts, havent de constar en l'expedient de l'estudiant la denominació dels mòduls, matèries o assignatures cursades.

Els mòduls, matèries o assignatures transferides a l'expedient acadèmic dels nous títols de grau no es tindran en compte per al càlcul de la baremación de l'expedient.

En els supòsits de simultaneïtat d'estudis, no seran objecte de transferència els crèdits obtinguts en els mateixos, llevat que aquests siguen objecte de reconeixement, o l'estudiant renuncie a aquesta simultaneïtat per abandó d'aquests estudis.

No podran ser transferits els crèdits que hagen sigut reconeguts en la mateixa titulació.

Procediment

  • La sol·licitud es lliurarà en la Secretaria de la Facultat o mitjançant formulari on-line.
  • La resolució de la sol·licitud correspondrà al Degà o Degana.
  • Si la resolució fóra desfavorable, la Secretaria ho comunicarà per escrit.
  • Els crèdits transferits s'incorporaran a l'expedient de l'alumnat en l'últim curs de la seua titulació. Excepte quan l'estudiant realitze un trasllat d'expedient, en aquest cas s'incorporaran abans d'efectuar aquest trasllat.

Documentació

  • Imprès de sol·licitud de transferència (F01-PC29) degudament emplenat i signat.
  • Certificació acadèmica personal (en el cas de l'alumnat provinent d'una altra universitat i del que no tinguem el seu certificat acadèmic oficial corresponent al trasllat d'expedient). En el cas d'alumnat de la UA, serà suficient amb una fitxa informativa segellada.
  • Per a l'alumnat procedent d'estudis estrangers, la certificació acadèmica haurà d'estar degudament traduïda i legalitzada.

Terminis

Durant tot el curs acadèmic.

Reconeixement de crèdits optatius per activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat d'Alacant (Graus):

Obert tot el curs.