Saltar apartados

Reconeixement de crèdits

Descripció

S'entén per reconeixement l'acceptació d'una universitat dels crèdits que, obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa universitat o en una altra, són computats en altres diferents a l'efecte d'obtenir un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols.

L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol. Reconeixement que figurarà en l'expedient de l'estudiant amb la qualificació d'APTE.

Les unitats bàsiques del reconeixement són: el bloc de formació bàsica, el mòdul, la matèria i l'assignatura.

Regles bàsiques per al reconeixement

El reconeixement de crèdits ha de respectar les següents regles:

 • Que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • Que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • Que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En el cas particular dels ensenyaments de grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:

 • Sempre que el títol al qual es pretén accedir pertanga a la mateixa branca de coneixement, serà objecte de reconeixement tota la formació bàsica pròpia d'aquesta branca.
 • Seran també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles altres matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement pertanyent al títol al qual es pretén accedir.

Procediment

Es podrà presentar la sol·licitud de reconeixement a través de formulari en línia en els terminis establits per la facultat.

Una vegada presentada la teua sol·licitud juntament amb tota la documentació necessària s'inicia el tràmit administratiu corresponent.

La comissió de Reconeixements i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients resoldrà sobre aquestes sol·licituds en el termini màxim d'un mes, comptador a partir del dia que finalitze el termini de presentació de sol·licituds

L'alumnat podrà optar en la sol.licitud a proposar, o no, assignatures de destinació. En el cas que propose assignatures de destinació, la resolució de la comissió serà acceptar o denegar la sol·licitud de l'estudiant. En el cas que no en propose, la comissió decidirà quines assignatures de la titulació sol·licitada s'adeqüen a les assignatures d'origen presentades per l'alumnat.

Sol·licitud i documentació

Per a sol·licitud d'accés per reconeixement de crèdits

Estudiants procedents d'Universitats espanyoles

 • Sol·licitud d'accés per reconeixement.
 • Fotocòpia del D.N.I.
 • Original i fotocòpia del document acreditatiu de la nota d'accés a la universitat.
 • Certificat acadèmic. S'admetrà una fitxa informativa, i queda supeditada la resolució del reconeixement a la presentació del certificat acadèmic o a l'arribada del trasllat.
 • Programes o guies docents, si n'hi ha, de les assignatures d'origen que sol·licita reconèixer (en cas d'estar publicats en internet, només fa falta que l'estudiant indique l'adreça web).
 • En el cas d'estudis de grau, pla d'estudis on conste la branca de coneixement a la qual pertany la titulació d'origen i denominació de la matèria a la qual pertanyen les assignatures de formació bàsica (en cas d'estar publicats en internet, només fa falta que l'estudiant indique l'adreça web).

 

Convalidació parcial d'estudis estrangers

 • Sol·licitud d'accés per reconeixement.
 • Original i fotocòpia del passaport o número d'identificació estrangers (NIE)
 • Certificació Acadèmic Oficial dels estudis universitaris cursats, degudament legalitzat i traduït per traductor jurat* i en el qual conste:
 1. Denominació dels estudis, especificant si són oficials i de nivell universitari
 2. Escala de qualificacions, indicant necessàriament: la nota mínima per a superar l'assignatura, les franges numèriques que indiquen els nivells d'assoliments .
 • Programes de les assignatures de les quals demana reconeixement on consten les hores lectives o els crèdits ECTS. Degudament legalitzats i traduïts per un traductor jurat*.
 • Pla d'Estudis. Degudament legalitzats i traduïts per un traductor jurat*.
 • Declaració jurada de no haver sol·licitat homologació del títol a través del Ministeri d'Educació.
 • Rebut de taxes per l'estudi del reconeixement pagat (pot arreplegar-se en la secretaria de la facultat o sol·licitar-se mitjançant el formulari en línia)
 • Declaració d'equivalència de nota mitjana de l'expedient acadèmic d'estudis universitaris cursats en l'estranger, sol·licitat en: https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

* Podran presentar-se en la seua llengua original només en el cas que la llengua en el qual estan siga la mateixa llengua estrangera del grau de destinació

 

Per a estudiants procedents d'estudis universitaris

 

Estudiants procedents d'Universitats espanyoles
 • Sol·licitud de reconeixement.
 • Certificat acadèmic. S'admetrà una fitxa informativa, i queda supeditada la resolució del reconeixement a la presentació del certificat acadèmic o a l'arribada del trasllat.
 • Programes o guies docents, si n'hi ha, de les assignatures d'origen que sol·licita reconèixer (en cas d'estar publicats en internet, serà suficient amb que l'estudiant indique l'adreça web).
 • En el cas d'estudis de grau, pla d'estudis on conste la branca de coneixement a la qual pertany la titulació d'origen i denominació de la matèria a la qual pertanyen les assignatures de formació bàsica (en cas d'estar publicats en internet, serà suficient amb que l'o l'estudiant indique l'adreça web).

Estudiants procedents d'Universitats estrangeres

 • Sol·licitud d'accés per reconeixement.
 • Certificació Acadèmic Oficial dels estudis universitaris cursats, degudament legalitzat i traduït per traductor jurat* i en el qual conste:
 1. Denominació dels estudis, especificant si són oficials i de nivell universitari
 2. Escala de qualificacions, indicant necessàriament: la nota mínima per a superar l'assignatura, les franges numèriques que indiquen els nivells d'assoliments
 • Programes de les assignatures de les quals demana reconeixement on consten les hores lectives o els crèdits ECTS. Degudament legalitzats i traduïts per un traductor jurat*.
 • Pla d'Estudis. Degudament legalitzats i traduïts per un traductor jurat*.
 • Declaració jurada de no haver sol·licitat homologació del títol a través del Ministeri d'Educació.
 • Rebut de taxes per l'estudi del reconeixement pagat (pot arreplegar-se en la secretaria de la facultat o sol·licitar-se mitjançant el formulari on-line)
 • Declaració d'equivalència de nota mitjana de l'expedient acadèmic d'estudis universitaris cursats en l'estranger, sol·licitat en: https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

* Podran presentar-se en la seua llengua original només en el cas que la llengua en el qual estan siga la mateixa llengua estrangera del grau de destinació

 

Per a estudiants procedents d'estudis superiors no universitaris (FP)

Per a estudiants que sol·liciten reconeixement d'experiència professional o laboral


 • Sol·licitud de reconeixement.
 • Vida laboral o contracte de treball en el cas de l'experiència laboral.
 • Certificat de l'empresa on conste l'activitat realitzada en el cas d'experiència professional no laboral.
 • Memòria explicativa de l'activitat realitzada segellada i signada per l'empresa, que especifique:
 1. Extensió: mínim 3 i màxim 6 pàgines.
 2. Les dades de l'estudiant
 3. Les dades de l'entitat col·laboradora, activitat que fa i la del departament en què ha estat assignat o assignada.
 4. Descripció detallada de les tasques i els treballs desenvolupats.

Terminis

La Facultat estableix dos terminis ordinaris a l'any per a sol·licitar reconeixement de crèdits:

Un primer termini del 15 de març al 15 de maig per a sol·licitar accés per reconeixements, i els efectes dels quals es reflectiran en l'expedient en el següent curs acadèmic.

Un segon termini, durant els mesos de juliol i setembre coincidint amb les dates de matrícula establides i els efectes de la qual es reflectiran en l'expedient en el mateix curs acadèmic.

En qualsevol cas, consulta ací els terminis per a cada curs acadèmic.

Notificació de la resolució

La resolució adoptada per cada Comissió se't notificarà per escrit en el termini màxim d'un mes, comptador a partir del dia que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. Per tal d'agilitzar el tràmit se t'enviarà una notificació a través de l'administració electrònica, disponible a UACloud CV, amb avís al teu correu d'alumne de la UA.

Pagament de Taxes

 • Pagament del 25% de l'import del crèdit per a totes les assignatures reconegudes.
 • Queden exclosos del pagament del 25%, els reconeixements d'assignatures que siguen formació bàsica i que procedisquen de titulacions sense finalitzar de la Universitat d'Alacant la branca de coneixement de la qual coincidisca amb la de la titulació de destinació. Han de ser assignatures de formació bàsica en el pla d'origen.
 • Pagament del 100% de l'import del crèdit per a reconeixements procedents d'experiència professional o laboral.
 • En el cas d'estudiants procedents d'universitats estrangeres, a més d'aquesta taxa pel crèdit reconegut, han d'haver junt amb la sol·licitud una taxa per l'estudi de l'expedient.

Consulta les taxes per a aquest curs ací.

Modificació de la matrícula

L'alumnat té un termini de deu dies, comptadors des de la recepció de la notificació, per a modificar la matrícula d'acord amb el resultat del reconeixement, i només en els supòsits següents

 • En el cas que com a resultat del reconeixement s'hagen eliminat assignatures de la matrícula, l'estudiant podrà afegir el mateix nombre de crèdits que se li haja eliminat.
 • En el cas que s'haja denegat una sol·licitud de reconeixement d'assignatures, l'estudiant podrà incorporar-les a la matrícula.

Reconeixement a l'efecte de Beques

Els alumnes que hagen sol·licitat beca i que obtinguen reconeixement de crèdits, a l'efecte de la tramitació de la beca han de tenir en compte que els crèdits reconeguts poden modificar el tipus de beca

En cas de produir-se qualsevol modificació en la matrícula, l'alumne ha de posar-ho en coneixement de la unitat de beques.

Reclamacions

L'alumnat podrà reclamar la resolució del reconeixement en els terminis establits presentant la sol·licitud de reclamació en la secretaria de la facultat, tenint en compte el següent:

 • No es pot adjuntar nova documentació a la reclamació.
 • Només es podrà rebutjar la concessió d'un reconeixement en el cas que l'estudiant no ho haja sol·licitat expressament.

 

Facultat de Filosofia i Lletres Secretaria Administrativa


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464