Saltar apartados

Reconeixement de crèdits

Descripció

S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents de l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols.

L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol. Aquest reconeixement figurarà en l'expedient de l'estudiant amb la qualificació d'APTE.

Les unitats bàsiques del reconeixement són: el bloc de formació bàsica, el mòdul, la matèria i l'assignatura.

Regles bàsiques per al reconeixement

El reconeixement de crèdits ha de respectar les següents regles:

 • Que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • Que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • Que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En el cas particular dels ensenyaments de grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:

 • Sempre que el títol al que es pretenga accedir pertanga a la mateixa branca de coneixement, serà objecte de reconeixement tota la formació bàsica pròpia d'aquesta branca.
 • Seran també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles altres matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement pertanyent al títol al que es pretén accedir.

Procediment

Es podrà presentar la sol·licitud de reconeixement a través de formulari en línia en els terminis establits per aquesta Facultat.

Una vegada presentada la teua sol·licitud juntament amb tota la documentació necessària s'inicia el tràmit administratiu corresponent.

La comissió de Reconeixements i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients resoldrà sobre aquestes sol·licituds en el termini màxim d'un mes, explicats a partir del dia que finalitze el termini de presentació de sol·licituds

L'alumnat podrà optar en el seu solicictud per proposar o no assignatures de destinació. En el cas que propose assignatures de destinació, la resolució de la comissió serà acceptar o denegar la sol·licitud de l'estudiant. En el cas que no les propose, la comissió decidirà quines assignatures de la titulació sol·licitada s'adeqüen a les assignatures d'origen presentades per l'alumnat.

Atenent a l'establit en l'Article 15 de la Llei 39/15 d'1 d'octubre de 2015, sobre el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, "La llengua dels procediments tramitats per l'Administració General de l'Estat serà el castellà. No obstant l'anterior, els interessats que es dirigisquen als òrgans de l'Administració General de l'Estat amb seu en el territori d'una Comunitat Autònoma podran utilitzar també la llengua que siga cooficial en ella", cuando es requerisca la traducció oficial d'un document expedit en un idioma estranger per les autoritats competents del país de procedència, la seua traducció haurà de realitzar-se a qualsevol dels dos idiomes oficials a la Comunitat Valenciana (valencià o castellà), a través dels següents mitjans:

 • a) Per qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol en l'estranger.
 • b) Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país que és ciutadà el sol·licitant o, si escau, del de procedència del document.
 • c) Per traductor jurat degudament autoritzat o inscrit a Espanya.

La Universitat d'Alacant a través del Centre Superior d'Idiomes disposa d'un servei de traducció oficial de documents ( Tel. 965903793 o 965903940).

Sol·licitud i documentació

Accés amb Estudis Parcials Espanyols

 • Sol·licitud d'accés per reconeixement.
 • Fotocòpia del D.N.I.
 • Original i fotocòpia del document acreditatiu de la nota d'accés a la universitat.
 • Certificat acadèmic. S'admetrà una fitxa informativa, quedant supeditada la resolució del reconeixement a la presentació del certificat acadèmic o a l'arribada del trasllat.
 • Programes o guies docents de l'any 
 • superades, de les assignatures d'origen que sol·licita reconèixer, segellades per la Universitat corresponent (en cas d'estar publicats en internet, hi haurà prou amb què l'estudiant indique l'adreça web).
 • En el cas d'estudis de grau, pla d'estudis on conste la branca de coneixement a la qual pertany la titulació d'origen i denominació de la matèria a la qual pertanyen les assignatures de formació bàsica (en cas d'estar publicats en internet, serà suficient amb que l'o l'estudiant indique l'adreça web).

Accés per Convalidació Parcial d'Estudis Estrangers

Tota la documentació necessària ha d'estar traduïda i legalitzada oficialment segons el país de procedència.

 • Sol·licitud d'accés per reconeixement.
 • Original i fotocòpia del passaport o nombre d'identificació estrangers (NIE)
 • Certificació Acadèmic Oficial dels estudis universitaris cursats, i en el qual conste:
 1. Denominació dels estudis, especificant si són oficials i de nivell universitari
 2. Escala de qualificacions, indicant necessàriament: la nota mínima per a superar l'assignatura, les franges numèriques que indiquen els nivells d'assoliments .
 • Programes de les assignatures de les quals demana reconeixement on consten les hores lectives o els crèdits ECTS.
 • Pla d'Estudis.
 • Declaració jurada de no haver sol·licitat homologació del títol a través del Ministeri d'Educació.
 • Rebut de taxes per l'estudi del reconeixement pagat (pot arreplegar-se en la secretaria de la facultat o sol·licitar-se mitjançant el formulari on-line)
 • Declaració d'equivalència de nota mitjana de l'expedient acadèmic d'estudis universitaris cursats en l'estranger, sol·licitat al Ministeri d'Educació i Formació Professional

* Podran presentar-se en la seua llengua original només en el cas que la llengua en el qual estan siga la mateixa llengua estrangera del grau de destinació, però sempre degudament legalitzat.Per a estudiants procedents d'estudis universitaris

 

Estudiants procedents d'Universitats espanyoles
 • Sol·licitud de reconeixement.
 • Certificat acadèmic. S'admetrà una fitxa informativa, quedant supeditada la resolució del reconeixement a la presentació del certificat acadèmic o a l'arribada del trasllat.
 • Programes o guies docents, de l'any en què van ser superades, de les assignatures d'origen que sol·licita reconèixer, segellades per la Universitat corresponent (en cas d'estar publicats en internet, serà suficient amb que l'o l'estudiant indique l'adreça web).
 • En el cas d'estudis de grau, pla d'estudis on conste la branca de coneixement a la qual pertany la titulació d'origen i denominació de la matèria a la qual pertanyen les assignatures de formació bàsica (en cas d'estar publicats en internet, serà suficient amb que l'o l'estudiant indique l'adreça web).

Estudiants procedents d'Universitats estrangeres

Tota la documentació necessària ha d'estar traduïda i legalitzada oficialment segons el país de procedència.

 • Sol·licitud d'accés per reconeixement.
 • Certificació Acadèmic Oficial dels estudis universitaris cursats, degudament legalitzat i traduït per traductor jurat* i en el qual conste:
 1. Denominació dels estudis, especificant si són oficials i de nivell universitari
 2. Escala de qualificacions, indicant necessàriament: la nota mínima per a superar l'assignatura, les franges numèriques que indiquen els nivells d'assoliments
 • Programes de les assignatures de les quals demana reconeixement on consten les hores lectives o els crèdits ECTS. Degudament legalitzats i traduïts per un traductor jurat*.
 • Pla d'Estudis. Degudament legalitzats i traduïts per un traductor jurat*.
 • Declaració jurada de no haver sol·licitat homologació del títol a través del Ministeri d'Educació.
 • Rebut de taxes per l'estudi del reconeixement pagat (pot arreplegar-se en la secretaria de la facultat o sol·licitar-se mitjançant el formulari on-line)
 • Declaració d'equivalència de nota mitjana de l'expedient acadèmic d'estudis universitaris cursats en l'estranger, sol·licitat al Ministeri d'Educació i Formació Professional

* Podran presentar-se en la seua llengua original només en el cas que la llengua en el qual estan siga la mateixa llengua estrangera del grau de destinació

 

Reconeixement d'estudis superiors no universitaris (FP)

Reconeixement d'experiència laboral


 • Sol·licitud de reconeixement.
 • Vida laboral
 • Certificat de l'empresa on queden especificades les tasques realitzades i degudament signat i segellat per aquesta.

Si la totalitat o part de la documentació no és espanyola ha de ser traduïda i legalitzada segons el país de procedència.

IMPORTANT: Si vas a sol·licitar el reconeixement de les pràctiques deus tenir en compte que:

 • No has de matricular-te de l'assignatura de Pràctiques Externes del teu estudi.
 • El nombre de crèdits reconeguts no computa per al nombre de crèdits requerits per a sol·licitar Beca al curs següent.
 • Pel reconeixement de l'assignatura "Pràctiques Externes" hauràs d'abonar el 100% del valor del crèdit encara que sigues becari.
 • Aquest reconeixement figurarà en l'expedient acadèmic amb la qualificació d'APTE.

 

Terminis

La Facultat estableix dos terminis ordinaris a l'any per a sol·licitar reconeixement de crèdits:

Un primer termini del 15 de març al 15 de maig per a sol·licitar accés per reconeixements, i els efectes dels quals es reflectiran en l'expedient en el següent curs acadèmic.

Un segon termini, durant els mesos de juliol i setembre coincidint amb les dates de matrícula establides i els efectes de la qual es reflectiran en l'expedient en el mateix curs acadèmic.

En qualsevol cas, consulta ací els terminis per a cada curs acadèmic.

Notificació de la resolució

La resolució adoptada per cada Comissió se't notificarà per escrit en el termini màxim d'un mes, explicats a partir del dia que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. Amb la finalitat d'agilitar el tràmit se t'enviarà una notificació a través de l'administració electrònica, disponible en UACloud CV, amb avís en el teu correu d'alumne de la UA.

Pagament de Taxes

 • Pagament del 25% de l'import del crèdit per a totes les assignatures reconegudes.
 • Queden exclosos d'aquest pagament del 25%, els reconeixements d'assignatures que siguen formació bàsica i que procedisquen de titulacions sense finalitzar de la Universitat d'Alacant la branca de la qual de coneixement coincidisca amb la de la titulació de destinació. Deuen ser assignatures de formació bàsica en el pla d'origen.
 • Pagament del 100% de l'import del crèdit per a reconeixements procedents d'experiència professional o laboral.
 • En el cas d'estudiants procedents d'universitats estrangeres, a més d'aquesta taxa pel crèdit reconegut, hauran d'haver abonat al costat de la sol·licitud una taxa per l'estudi de l'expedient.

Consulta les taxes per a aquest curs ací.

Modificació de la matrícula

L'alumnat té un termini de 10 dies, a explicar des de la recepció de la notificació, per a modificar la seua matrícula d'acord amb el resultat del reconeixement, i només en els següents suposats:

 • En el cas que com a resultat del reconeixement s'hagen eliminat assignatures de la seua matrícula, l'o l'estudiant podrà afegir el mateix nombre de crèdits que se li haja eliminat.
 • En el cas que s'haja denegat una sol·licitud de reconeixement d'assignatures, l'o l'estudiant podran incorporar a la seua matrícula aquestes assignatures.

Reconeixement a l'efecte de Beques

Els alumnes que hagen sol·licitat beca i que obtinguen reconeixement de crèdits, a l'efecte de la tramitació de la seua beca han de tenir en compte que aquests poden modificar-ne el tipus

En cas de produir-se qualsevol modificació en la matrícula, l'alumne ha de posar-ho en coneixement de la unitat de beques.

Reclamacions

L'alumnat podrà reclamar la resolució del reconeixement en els terminis establits presentant instància a través de Campus Virtual (e-admon/tràmits), tenint en compte el següent:

 • No es podran adjuntar nova documentació a la reclamació.
 • Només es podrà rebutjar la concessió d'un reconeixement en el cas que l'o l'estudiant no ho haja sol·licitat expressament.

 

Facultat de Filosofia i Lletres Secretaria Administrativa


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464