Saltar apartados

Documentació necessària per a formalitzar la matrícula

La documentació podrà presentar-se personalment o enviar-se per correu certificat a l'adreça:

Facultat de Filosofia i Lletres

Universitat d'Alacant

Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n

03690 Sant Vicent del Raspeig

Alacant (Spain)

Si hi haguera algun error o deficiència en la documentació presentada, la Secretaria ho comunicarà perquè esmene el problema. Si no es presenta la documentació requerida, es procedirà, prèvia notificació, a l'anul·lació de la matrícula.

TERMINIS DE LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ

 

(*) L'Ordre de domiciliació bancària emplenada (SEPA), haurà de presentar-se en secretaria abans del 06 de setembre de 2019.

LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ (*)

Estudiants de GRAUS

hasta el 03 de octubre de 2019

Estudiants de MÀSTERS

hasta el 31 de octubre de 2019

DOCUMENTS OBLIGATORIS PER A TOT L'ALUMNAT

 • Ordre de domiciliació emplenada (SEPA)1 signada per la persona titular del compte bancari en la qual es va a domiciliar el pagament de la matrícula, excepte que ja s'haguera presentat en la matrícula del curs anterior. Aquest document es pot obtenir a través de campus virtual per al seu emplenament. Es podrà enviar escanejat a través del formulari Consultes i peticions per a la Secretaria
 • Si formes part d'una família nombrosa, adjunta una fotocòpia acarada (*) del títol actualitzat, llevat que ja ho hagueres presentat en el curs anterior en el mateix centre i no estiga caducat en la data de començament oficial del curs acadèmic (09/09/2019).
 • Si formes part d'una família monoparental, adjunta una fotocòpia acarada (*) del títol actualitzat, llevat que ja ho hagueres presentat en cursos anteriors en el mateix centre i no estiga caducat en la data de començament oficial del curs acadèmic (09/09/2019).
 • Si sol·licites exempció de taxes per estar afectat per una discapacitat igual o superior al 33%, has de presentar una fotocòpia acarada (*) de la certificació d'aqueixa circumstància, llevat que ja ho hagueres presentat en cursos anteriors en el mateix centre i no estiga caducat en la data de començament oficial del curs acadèmic (09/09/2019).
 • Si ja has pagat el segur escolar en un altre centre de la UA, ha d'adjuntar el justificant corresponent del pagament.
 • En cas de ser víctima de bandes armades i elements terroristes, ha de presentar una fotocòpia acarada (*) dels següents documents: el que acredite que és víctima de bandes armades i elements terroristes i, en cas de ser fill/a de la persona reconeguda com a víctima, llibre de família.
 • En cas de ser víctima de violència de gènere, has de presentar una fotocòpia acarada (*) de la resolució judicial que reconega aquesta codición o, mentre es dicta la resolució, informe del Ministeri Fiscal del qual es deduïsca que existeixen indicis que eres víctima d'aquesta violència i, si eres fill/a de la persona reconeguda com a víctima i tens menys de 25 anys, també llibre de família.
 • En cas de ser estudiant que haja estat subjecte a un programa de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat (dels 15 als 18 anys), hauràs de presentar certificat emès per la Consellería competent en matèria de protecció de menors, o mitjançant la sentència en la qual puguen aplicar-se mesurades de reeducació.
 • En cas de ser estudiant que es trobe en situació d'exclusió social, hauràs de presentar certificació emesa per l'àrea de benestar social de l'ajuntament on residisca l'o l'estudiant.

1Per què he de lliurar l'ordre de domiciliació i què és SEPA (document del Banc d'Espanya)

DOCUMENTS OBLIGATORIS PER A l'ALUMNAT QUE INICIA ESTUDIS DE GRAU

 • Fotocòpia del DNI (en cas de nacionalitat espanyola), o del nombre d'identificació d'estrangers (NIE) o del Passaport (els qui no tinguen la nacionalitat espanyola)
 • Si ha obtingut matrícula d'honor global delº 2 curs del Batxillerat, o ha obtingut premi extraordinari en el batxillerat, ha d'adjuntar una fotocòpia acarada(*) del certificat corresponent.

Si escau de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU):

 • Original de la targeta de la PAU, si està expedida amb signatura electrònica o fotocòpia acarada (*) si està expedida amb signatures manuscrites.
 • Justificant d'haver pagat les taxes de trasllat, si ve d'una universitat que no pertanga a la Comunitat Valenciana.

Si es matricula per primera vegada i procedeix de FP:

 • Fotocòpia acarada (*) del títol i de l'acreditació de qualificacions per a l'admissió en la universitat.

Si ha fet trasllat d'expedient des d'un altre centre universitari:

 • Justificant de pagament de les taxes de trasllat, emès pel centre d'origen.

Si ja té una llicenciatura, un grau o una diplomatura:

 • Fotocòpia acarada (*) del títol universitari oficial.

Si ha superat les proves d'accés per a majors de 25 anys:

 • Fotocòpia acarada (*) del justificant d'haver superat les proves d'accés per a majors de 25 anys.
 • Justificant del pagament de les taxes de trasllat si les proves no s'han superat en aquesta universitat.

Si ha superat les proves d'accés per a majors de 40 o 45 anys:

 • Fotocòpia acarada (*) del justificant d'haver superat les proves d'accés corresponents.

DOCUMENTS OBLIGATORIS PER A l'ALUMNAT QUE INICIA ESTUDIS DE MÀSTER

 • Fotocòpia del DNI (en cas de nacionalitat espanyola), o de la targeta del nombre d'identificació d'estrangers (NIE) del Passaport (els qui no tinguen la nacionalitat espanyola)
 • Original y fotocopia o fotocòpia compulsada, o acarada (*) del títol que dóna accés a l'estudi. En cas de tractar-se d'un títol no espanyol no homologat veure Legalització i Traducció de documents

(*)NOTA SOBRE L'ACARAMENT DE DOCUMENTS

Per a acarar una fotocòpia ha de presentar també el document original. Després de comprovar l'autenticitat de la còpia li retornaran l'original. Si les fotocòpies estigueren ja compulsades per l'organisme que va emetre el document original o per un notari o, en cas de tractar-se de documents estrangers, estigueren ja acarades i legalitzades per les representacions diplomàtiques o consulars d'Espanya en el país d'on procedisca el document, no serà necessària la presentació simultània de l'original.

 

Facultat de Filosofia i Lletres Secretaria Administrativa


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464