Saltar apartados

Pagaments i taxes

Què són les taxes? Quant he de pagar?

Quin és el sistema de pagament en la UA?

Quan es paguen els rebuts?

Contingut del rebut

Quins descomptes es poden aplicar a la meua matrícula?

Quina és la quantitat mínima que he de pagar per la meua matrícula?

Què ocorre si no pague la meua matrícula?

 

Què són les taxes? Quant he de pagar?

Les taxes acadèmiques i administratives són la contrapartida econòmica que s'ha de pagar per la prestació per part de les  universitats públiques de la Comunitat Valenciana, del servei públic d'educació superior, en els ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials. Aquestes taxes són fixades anualment per la Generalitat.

Les taxes acadèmiques i administratives aplicables durant l'actual curs acadèmic estan arreplegades en: Taxes acadèmiques

En el rebut es detalla l'import tant de les taxes administratives, com el de les taxes acadèmiques:

1. Les taxes administratives que inclou el rebut són:

 • Obertura d'expedient: es paga només per una vegada, quan s'accedeix a un estudi determinat. Si canvies d'estudi, se't tornarà a cobrar aquesta taxa.
 • Certificat PAU/majors 25: Es paga la primera vegada que s'inicia un estudi universitari. Aquesta taxa s'aplica a l'alumnat que ha realitzat les proves d'accés en qualsevol universitat de la Comunitat Valenciana. Els qui hi hagen realitzat les proves  en una universitat aliena a la Comunitat Valenciana, pagarà una taxa en concepte de trasllat d'expedient.
 • Targeta d'identificació universitària: Es paga tots els cursos en concepte de manteniment
 • Assegurança escolar: S'aplica durant tots els cursos si la/l'estudiant és menor de 28 anys.

2. L'import de les taxes acadèmiques anirà en funció del nombre de crèdits dels quals et matricules; no del nombre d'assignatures, i a açò s'afigen les taxes administratives corresponents.

Tingues en compte que quan et tornes a matricular d'una assignatura per segona vegada, l'import dels crèdits d'aquesta assignatura s'incrementarà en un 75%. Aquest increment serà del 120% si et matricules per tercera o quarta vegada.

Inici

Quin és el sistema de pagament en la UA en el curs 2019-20?

El pagament de la matrícula dels estudis de Grau, Màster i estudis de Primer i Segon Cicle (estudis en extinció) en la Universitat d'Alacant en el curs 2018-19 es realitzarà de forma fraccionada en 4 terminis* pel procediment de domiciliació bancària. Serà possible, no obstant açò, que l'alumnat que així ho sol·licite en la secretaria del seu centre, puga realitzar el pagament en un únic termini per l'import total de la matrícula. La domiciliació bancària es podrà realitzar en qualsevol Banc o Caixa d'Estalvis, mitjançant l'emplenament en campus virtual de l'ordre de domiciliació i el seu posterior lliurament en la Facultat o Escola en què t'hages matriculat

En cas que se sol·liciten fer les proves extraordinàries de finalització d'estudis (desembre) per a totes les assignatures matriculades, s'emetrà una única carta de pagament per l'import total de la matrícula, independentment de la forma de pagament.

*Per a estudis en extinció (Llicenciatures) l'alumnat podrà triar entre pagament únic o pagament fraccionat. En el cas de pagament fraccionat la forma de pagament serà domiciliat, en cas de pagament únic el pagament podrà ser en efectiu o domiciliat.

Inici

Quan es paguen els rebuts?

Consulta ací el detall de terminis, amb els conceptes inclosos i les dates en què es descomptaran dels comptes bancaris.

Pagament de matrícula

 

Contingut del rebut

Informació sobre el teu rebut de matrícula

Inici

Quin és la quantitat mínima que he de pagar per la meua matrícula?

El mínim que hauràs de pagar per la teua matrícula, en concepte de taxes acadèmiques, és el que s'estableix en la pàgina http://lletres.ua.es/es/secretaria/tasas-por-servicios-academicos.html com a IMPORT MÍNIM (el 50% si eres Família Nombrosa). Se't cobrarà aquesta quantitat encara que et matricules d'un nombre d'assignatures l'import de les quals siga inferior.

Excepció: No s'aplicarà aquest mínim si t'has matriculat de tots els crèdits que et falten per a finalitzar els estudis, encara que l'import d'aquests estiga per sota de la quantitat a dalt expressada.

Tampoc s'aplicarà l'import mínim en les matricules reduïdes en atenció a una discapacitat.

L'import mínim s'aplica en el segon termini de pagament de la matrícula.

Inici

Quins descomptes es poden aplicar en la matrícula?

Els descomptes i exempcions que es poden aplicar a l'import de la matrícula són els següents:

 • Beques i Exempcions de Taxes: L'alumnat que reba beca del MEC (Ministeri d'Educació i Ciència) o exempció de taxes de la Generalitat Valenciana, està exempt del pagament de la totalitat o de part de les taxes acadèmiques de matrícula.

Si sol·licites beca, cal tindre en compte el següent:

 1. El teu rebut només inclourà les taxes administratives Les taxes acadèmiques només les hauràs d'abonar si et deneguen la beca.
 2. Si no compleixes algun dels requisits acadèmics per a la concessió de la beca, la Universitat t'aplicarà l'anomenat cobrament cautelar i, en aquest cas, malgrat haver sol·licitat beca, hauràs de pagar tant les taxes administratives com les acadèmiques.
 3. L'exempció del pagament de les taxes acadèmiques per sol·licitar la beca només s'aplica sobre l'import d'assignatures en primera matrícula, la resta s'abonarà
 • Exempció de taxes per Família Nombrosa: L'alumnat membre de família nombrosa tindrà els següents descomptes en matrícula:
  • Família nombrosa de Categoria Especial → Exempció total (100%) de les taxes acadèmiques i administratives de matrícula.
  • Família nombrosa de Categoria General → Descompte del 50% de les taxes acadèmiques i administratives de matrícula.
 • Exempció de taxes per Família Monoparental (s'acredita amb el corresponent títol expedit per la Direcció general de Benestar Social) :
  • Família nombrosa de Categoria Especial → Exempció total (100%) de les taxes acadèmiques i administratives de matrícula.
  • Família nombrosa de Categoria General → Descompte del 50% de les taxes acadèmiques i administratives de matrícula.

Perquè es faça efectiu aquest descompte, en el primer any d'ingrés en l'estudi, has de lliurar original i còpia del títol de família nombrosa actualitzat, en la secretaria de la Facultat en els terminis que per a cada curs s'establisquen. Aquest document ja no serà necessari que ho tornes a lliurar fins que es renove per raó de caducitat.

Has de tenir en compte que, perquè s'aplique el descompte, la data de caducitat del document que acredite la família nombrosa, ha de ser igual o posterior al dia de l'inici de cada curs, segons el calendari oficial corresponent.

 • Exempció de taxes per a alumnes discapacitats: L'alumnat al que se li haja reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% o siguen pensionistes de la Seguretat Social per tenir reconeguda una incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, tindran dret a l'exempció total de les taxes acadèmiques de matrícula i preus públics.
 • Exempció de taxes per a víctimes del terrorisme: Tindran exempció total del pagament de taxes acadèmiques de matrícula l'alumnat que haja sigut víctima de bandes armades i elements terroristes.
 • Exempció de taxes per a víctimes de violència de gènere: Les alumnes víctimes d'actes de violència de gènere que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova prevists en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com els fills i filles al seu càrrec menors de 25 anys.
 • Exempció de taxes per a estudiants que hagen estat subjectes a un programa de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació. L'alumnat que haja estat subjecte a un programa de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat (dels 15 als 18 anys), tindrà dret a l'exempció del 100% de les taxes acadèmiques.
 • Exempció de taxes per a estudiants que es troben en situació d'exclusió social. L'alumnat que es trobe en situació d'exclusió social, tindrà dret a l'exempció del 100% de les taxes acadèmiques.
 • Descompte per obtenció de Matrícula d'Honor:
  • L'obtenció de matrícula d'honor, en una o diverses assignatures corresponents a uns mateixos estudis, donarà lloc en el curs immediatament posterior a una bonificació en la matrícula d'aquest any equivalent a l'import del nombre de crèdits que componen l'assignatura/s en les quals s'ha obtingut la matrícula d'honor. Aquest descompte apareix automàticament en el rebut de matrícula amb l'import de primera matricula, sense necessitat de sol·licitar-ho.
  • Els alumnes amb matrícula d'honor en l'avaluació global delº 2 curs de Batxillerat o amb premi extraordinari en el Batxillerat i que lliuren la documentació acreditativa en la secretaria de la Facultat, tindran, durant el primer any i per una sola vegada, exempció total del pagament de les taxes acadèmiques.

Inici

Què ocorre si no pague la matrícula?

L'impagament d'algun dels terminis comportarà el bloqueig automàtic del teu expedient en campus virtual i, l'anul·lació de la teua matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que hagueres abonat.

Si la teua matrícula s'anul·la per impagament un curs acadèmic, se t'exigirà, com a requisit per a l'admissió d'una nova matrícula, el pagament previ del total de l'import de la mateixa, segons estableix el Decret de Preus Públics del Govern Valencià.

Inici

Facultat de Filosofia i Lletres Secretaria Administrativa


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
A/e: facu.lletres@ua.es

Tel: (+34) 96 590 3448

Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA

Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464